Europees betalingsbevel: snel en gemakkelijk incasseren over de grenzen binnen Europa

Sinds 12 december 2008 is de Europese betalingsbevelprocedure voor grensoverschrijdende geschillen in civiele en handelszaken van toepassing. De Europese betalingsbevelprocedure biedt de mogelijkheid om een geldvordering op een in het Europese buitenland gevestigde debiteur eenvoudig vast te laten stellen door een rechtbank, waardoor de schuld verhaalbaar wordt.

Het starten van een Europese betalingsbevelprocedure is gemakkelijk en vereist geen bijstand van een advocaat. Het begint met het invullen van een standaard formulier.

Het formulier behelst zo’n 4½ pagina’s en bestaat grotendeels uit voorgedrukte keuzemogelijkheden. Er dient te worden ingevuld wie de schuldeiser is, wie de debiteur is, waar deze partijen zijn gevestigd en de vordering dient kort te worden omschreven. Voorts kan op het formulier worden aangegeven of er aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van rente en incassokosten.

Het is niet noodzakelijk om facturen, contracten of andere bewijsmiddelen over te leggen. De beschikbare bewijsmiddelen dienen op het formulier te worden omschreven.

Het ingevulde en ondertekende formulier wordt bij de rechtbank ingediend die daarvoor internationaal bevoegd is. Welke rechtbank dat is hangt af van de aard van het contract en eventuele afspraken tussen partijen. Als de Nederlandse rechtbank bevoegd is, wordt het formulier bij de rechtbank Den Haag ingediend. De rechtbank toetst slechts of het formulier volledig en juist is ingevuld. Indien aan alle vereisten is voldaan, geeft de rechtbank een Europees betalingsbevel af. Het bevel wordt door de rechtbank zelf aan de debiteur toegezonden.

De debiteur heeft dan de gelegenheid om binnen 30 dagen na ontvangst van het betalingsbevel verweer te voeren. Doet hij dit niet, dan wordt het betalingsbevel automatisch van kracht. De rechtbank verstuurt het betalingsbevel naar de schuldeiser.

Indien de debiteur wel verweer voert, gaat de Europese betalingsbevelprocedure automatisch over in een gewone procedure op tegenspraak bij de betreffende rechtbank. Het is voor de schuldeiser evenwel mogelijk om deze automatische overgang vooraf uit te sluiten, zodat hij niet tegen zijn zin in een mogelijk wel ingewikkelde procedure terecht komt. In dat geval wordt het betalingsbevel niet van kracht. De Europese betalingsbevelprocedure is daarom vooral bij onbetwiste vorderingen een handig incassomiddel.

Het Europees betalingsbevel is in alle lidstaten van de Europese Unie uitvoerbaar, dat wil zeggen dat er verder geen tussenkomst van een buitenlandse rechterlijke instantie vereist is. De tenuitvoerlegging geschiedt conform de nationale regels, bijvoorbeeld met behulp van een deurwaarder.

Het voordeel van de Europese betalingsbevelprocedure is dat tegen relatief geringe kosten een betalingsbevel tegen een schuldenaar in het Europese buitenland kan worden verkregen. Indien een schuldeiser ervan uit gaat dat de buitenlandse debiteur geen verweer zal voeren, is de Europese betalingsbevelprocedure een naar verhouding simpele en snelle procedure voor het incasseren van vorderingen.

Contactpersoon:
Esther Pfahler
e.pfahler@vandiepen.com