Praktische tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

In het zakelijk verkeer is het gebruik van algemene voorwaarden gemeengoed. Zo worden te pas en te onpas inkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden gehanteerd. Deze “kleine lettertjes” zijn een belangrijk onderdeel van de overeenkomst, waarvan de waarde en relevantie nog wel eens wordt onderschat.

Er is echter een aantal strikte vereisten waaraan dient te worden voldaan om een geslaagd beroep te kunnen doen op bepalingen in de algemene voorwaarden. De praktijk leert dat daar de schoen nog wel eens wringt en vaak is het zo dat daardoor de algemene voorwaarden buiten beschouwing worden gelaten. Die mooie aansprakelijkheidsbeperking en dergelijke zijn dan voor niets.

De wettelijke vereisten laten zich als volgt samenvatten: de algemene voorwaarden mogen inhoudelijk niet onredelijk bezwarend zijn; u doet er goed aan uw algemene voorwaarden hierop te laten screenen vooral indien u te maken heeft met consumententransacties. Voorts is van groot belang dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard en dat uw contractspartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis heeft kunnen nemen.

Een paar tips voor het juiste gebruik van algemene (inkoop en/of leverings)voorwaarden in de praktijk:

1.Verklaar bij elke overeenkomst – ook mondelinge overeenkomsten -, maar ook bij een uitnodiging tot het doen van een offerte, uitdrukkelijk uw eigen algemene voorwaarden van toepassing en stel een set algemene voorwaarden aan uw contractspartij ter hand. Voldoe bij het gebruik van algemene voorwaarden aan beide vereisten; indien u er één mist kan dit al betekenen dat u geen beroep kunt doen op de algemene voorwaarden;
2.Zorg er voor dat u kunt bewijzen dat u aan de wettelijke vereisten heeft voldaan en dat u die wettelijke vereisten niet kunt vergeten, bijvoorbeeld door uw contractspartij voor ontvangst van de algemene voorwaarden te laten tekenen, door het van toepassing verklaren standaard op uw briefpapier af te drukken of door uw algemene voorwaarden op de achterzijde van uw briefpapier af te drukken;
3.Let u erop dat u, indien uw contractspartij haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart, deze uitdrukkelijk van de hand wijst. U voorkomt daarmee de discussie over de toepasselijke voorwaarden en daarmee het risico dat u gebonden bent aan de algemene voorwaarden van uw contractspartij;
4.U doet er goed aan te controleren of uw verzekering aansluit op uw algemene voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aansprakelijkheidsbeperking maar ook of uw verzekering dekking blijft verlenen ook indien u bij een bepaalde transactie besluit af te zien van het gebruik van uw algemene voorwaarden.
Het voorgaande zijn slechts enkele algemene praktische tips. Indien u nader wilt worden geïnformeerd over de inhoud van algemene voorwaarden of op welke wijze uw bedrijf kan voldoen aan de wettelijke vereisten aan het gebruik daarvan, neemt u dan gerust contact op.

Contactpersoon:
Wouter Schellart
w.schellart@vandiepen.com