Verzekeringsplicht werkgever voor werknemers uitgebreid

In de nieuwsbrief van juni 2010 is aandacht besteed aan de verzekeringsplicht die werkgevers hebben ten behoeve van werknemers die schade lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de werkzaamheden. Ontbreekt een adequate verzekering, dan is de werkgever aansprakelijk voor zover de werknemer door het ontbreken van een verzekering schade heeft geleden. Recent is deze verzekeringsplicht uitgebreid ten behoeve van werknemers die in hun werkzaamheden blootstaan aan een bijzonder gevaar. Dit volgt uit een uitspraak van het Hof Leeuwarden. De uitspraak is van grote betekenis voor de reikwijdte van de verzekeringsplicht van de werkgever.

De casus was als volgt: een psychiatrisch verpleegkundige heeft letsel opgelopen toen een patiënt onverwachts met hem begon te ‘stoeien’. De vraag die de rechtbank en in hoger beroep het hof moest beantwoorden was of de werkgever aansprakelijk was voor de schade, ondanks het feit dat de werkgever niet tekort geschoten was in zijn zorg voor een veilige werkomgeving. Bij de beantwoording van deze vraag verwijst het hof naar een eerdere uitspraak van de Hoge Raad, waarin is bepaald dat werkgevers moeten zorgen voor een adequate verzekering ten behoeve van werknemers wanneer de werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval.

De werkgever heeft op basis van de uitspraak van de Hoge Raad dus al een verzekeringsplicht ten behoeve van werknemers die deelnemen aan het verkeer. Het hof Leeuwarden breidt deze verzekeringsplicht uit. De eisen van goed werkgeverschap kunnen onder omstandigheden namelijk ook meebrengen dat de werkgever gehouden is een behoorlijke verzekering te sluiten voor haar werknemers wanneer deze werknemers werk dienen te verrichten waaraan weliswaar incidentele, maar wel serieuze specifieke veiligheidsrisico’s verbonden zijn, die niet (volledig) door het treffen van veiligheidsmaatregelen kunnen worden weggenomen.

Daarbij valt onder meer te denken aan werknemers die uit hoofde van hun functie in verhoogde mate zijn blootgesteld aan agressie van derden. Welke risico’s het hof nog meer op het oog heeft, blijkt niet uit de uitspraak. De vraag is of daaronder bijvoorbeeld ook de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is begrepen. Van de zijde van werknemersverenigingen is in ieder geval bepleit dat werkgevers ook voor dat soort risico’s een verplichte beroepsrisicoverzekering sluiten.
Uit een uitspraak van de rechtbank Arnhem volgt dat een werkgever die een werknemer inleent van een ander bedrijf of van een uitzendbureau, hoofdelijk aansprakelijk is indien niet is voldaan aan de verzekeringsplicht.

Omdat de aansprakelijkheid van de werkgever in dit geval is gebaseerd op het algemene wetsartikel inzake goed werkgeverschap is deze aansprakelijkheid van de werkgever vaak niet gedekt onder de gebruikelijke AVB-polis (Aansprakelijkheid voor Bedrijven). Het gevolg kan zijn dat de werkgever de – vaak aanzienlijke – schade van de werknemer uit eigen zak moet betalen.

Het verdient daarom aanbeveling voor de werkgever om in kaart te brengen of aan de uit te voeren werkzaamheden veiligheidsrisico’s zijn verbonden voor de werknemers. Ook is het zinvol regelmatig te evalueren of de lopende verzekeringen voldoende dekking bieden voor deze groep werknemers.

Contactpersoon:
Arlette Schijns
a.schijns@vandiepen.com