Het Warenwetbesluit speelgoed 2011: op veel punten strenger!

De speelgoedbranche is een grote en belangrijke sector voor de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie wonen er op dit moment meer dan 80 miljoen kinderen in de EU die jonger zijn dan 14 jaar. Met behulp van de Speelgoedrichtlijn legt Brussel fabrikanten, importeurs en distributeurs de verplichting op, om de veiligheid van speelgoed en spellen te garanderen. Onlangs is de 20 jaar oude Speelgoedrichtlijn 88/374/EEG vervangen door de nieuwe richtlijn voor de veiligheid van speelgoed 2009/48/EG.

De eisen, die de nieuwe Speelgoedrichtlijn stelt aan de veiligheid van speelgoed, zijn een stuk strenger geworden, teneinde kinderen zo goed mogelijk bescherming te bieden. Hoewel de richtlijn reeds op 20 juli 2009 in werking is getreden, worden de bepalingen ervan in Nederland op 20 juli 2011 daadwerkelijk van kracht, met de inwerkingtreding van het nieuwe Warenwetbesluit speelgoed 2011. Voor de praktijk betekent dit, dat speelgoed dat niet voldoet aan de eisen van de nieuwe Speelgoedrichtlijn, vanaf 20 juli 2011 niet meer in handel mag worden gebracht.

De nieuwe richtlijn bevat algemene veiligheidsvoorschriften, die nader uitgewerkt worden in nieuwe speelgoednormen, die meer gedetailleerde veiligheidsvoorschriften bevatten. De eerste daarvan, ter zake van fysische en mechanische eigenschappen,is imiddels gepubliceerd. De eisen ten aanzien van kleine onderdelen in speelgoed worden strenger, ter voorkoming van het gevaar van inslikken en verstikking.

Chemische eisen
Kankerverwekkende stoffen en stoffen die mutageen of schadelijk voor de voortplanting zijn, mogen niet meer in speelgoed voorkomen, als mensen daaraan worden blootgesteld. In de richtlijn is daarnaast een lijst met 55 verboden allergene geurstoffen opgenomen, die niet in speelgoed mogen voorkomen. Ook de eisen aan geurbordspelen, cosmeticasets en geurspeelgoed worden strenger. Aangezien de chemische eisen als complex worden beschouwd, zijn deze bepalingen pas vanaf 20 juli 2013 van toepassing.

Waarschuwingen
De eisen voor waarschuwingen worden aangescherpt. Waarschuwingen op een display op de toonbank volstaan niet om te voldoen aan de wettelijke eisen. In gevallen waarin het speelgoed zonder verpakking wordt verkocht, moet de waarschuwing op het speelgoed zelf worden aangebracht. De bekende waarschuwing ‘Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar’ en het daarbij horend pictogram mogen niet worden gebruikt voor speelgoed dat kennelijk wel bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Conformiteitprocedure
Elk speelgoed dat in de handel wordt gebracht, moet worden onderworpen aan een procedure om te beoordelen of het voldoet aan de (essentiële) eisen van de Speelgoedrichtlijn. De richtlijn schrijft voor wie deze procedure moet uitvoeren en op welke wijze dit dient te geschieden.

Ruimer toepassingsgebied
Tot slot is van belang dat de nieuwe regeling een ruimer toepassingsgebied heeft. De nieuwe regels gelden ook voor producten die niet uitsluitend bestemd zijn om mee te spelen, zoals sleutelhangers met een teddybeer eraan of een kussen in de vorm van een hond. Dat betekent dat ook producenten van andere zaken dan speelgoed te maken kunnen krijgen met de nieuwe Speelgoedrichtlijn.

Contactpersoon:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Michael Gerrits
mrf.gerrits@vandiepen.com