Loondoorbetaling van ziekte bij arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht?

Op 25 juli 2012 heeft de kantonrechter te Heerenveen bepaald dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op doorbetaling van loon als die werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht.

Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is een zogenaamde oproepovereenkomst, waarbij de oproepkracht verplicht is aan de oproep van de werkgever gehoor te geven. Vaak wordt dit ook wel een nul-urencontract genoemd.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht

Werknemer was sinds april 2010 in dienst bij werkgever in de functie van stratenmaker. Gedurende de periode van april 2010 tot en met 15 juni 2010 verrichtte werknemer werkzaamheden in het kader van zijn werk-leerstage. Daarna heeft werknemer aansluitend op basis van een arbeidsovereenkomst tot 16 december 2011 werkzaamheden verricht. Hierna heeft werknemer gedurende een periode van 3 maanden niet voor werkgever gewerkt. Vervolgens is werknemer per 29 maart 2012 weer in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht.

Vanaf 29 maart 2012 heeft werknemer op twee projecten voor werkgever gewerkt. Werknemer werd daarbij niet elke dag opgeroepen, maar hij ging iedere dag zelf naar het project toe. Het laatste project zou op 22 mei 2012 aflopen.

Op 4 mei 2012 heeft werknemer zich ziek gemeld bij werkgever vanwege armklachten. Werkgever heeft vanaf 4 mei 2012 geen loon meer betaald.

Vordering werknemer

Werknemer vorderde daartoe doorbetaling van loon tijdens ziekte. Werknemer was van mening dat er sprake was van een reguliere arbeidsovereenkomst, zodat hij krachtens artikel 7:629 BW recht had op betaling van loon tijdens ziekte. Zo zou er geen enkel onderscheid zijn geweest tussen de arbeidsovereenkomst tot eind december 2011 en de arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012. Voorts was er geen sprake geweest van telkens nieuwe oproepen vanuit de werkgever, hetgeen kenmerkend is voor een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Verweer werkgever

Werkgever was onder andere van mening dat er geen loon verschuldigd was indien werknemer niet werd opgeroepen. Er was namelijk sprake van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Oordeel kantonrechter

De centrale vraag in deze procedure was of werknemer jegens werkgever recht had op doorbetaling van loon tijdens ziekte vanaf 4 mei 2012, de datum van ziekmelding. Voordat de kantonrechter deze vraag kon beantwoorden, diende de kantonrechter te beoordelen of in deze zaak sprake was van een reguliere arbeidsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Hierbij diende gekeken te worden naar hetgeen partijen bij het sluiten van de betreffende overeenkomst voor ogen stond, alsmede de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven. Daarbij is niet één element van de overeenkomst beslissend, maar komt het aan op een waardering van deze omstandigheden in hun onderlinge verhouding, aldus de kantonrechter.

Gelet op de aanhef (“arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht”) en de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij de werkgever zich jegens de werknemer verbonden heeft om de werknemer op te roepen wanneer hij werk heeft waarvoor de werknemer in aanmerking komt en waarbij de werknemer zich jegens de werkgever verbonden heeft om zo’n oproep te accepteren, moest worden geoordeeld dat het kennelijk de bedoeling van partijen was om een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht voor onbepaalde tijd te sluiten.

Ook de feitelijke invulling van de arbeidsverhouding wees op een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Volgens de kantonrechter was het hier voldoende aannemelijk dat werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst steeds volledig en structureel door werkgever op de twee projecten was in gezet tot aan de ziekmelding. Dit betekende alleen nog niet dat de arbeidsovereenkomst daardoor een reguliere arbeidsovereenkomst was geworden.

Aanspraak op doorbetaling loon?

Nu de kantonrechter van oordeel was dat in deze zaak sprake was van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, diende hij nog antwoord te geven op de centrale vraag of een werknemer met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak recht heeft op doorbetaling van loon. Hiervoor was van belang of de werknemer indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht. De duur van de loonaanspraak was daarmee in beginsel beperkt tot de duur van beoogde tewerkstelling.

De kantonrechter oordeelde hier dat werknemer tot en met 22 mei 2012 op het project zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geworden. Werknemer was dan ook ziek geworden tijdens de (doorlopende) oproep. Werknemer had recht op uitbetaling van loon tijdens ziekte van 4 mei tot en met 22 mei 2012. Werknemer had geen recht op uitbetaling van loon na 22 mei 2012, de datum waarop het project zou aflopen. Er was een nieuwe oproep voor een ander project nodig geweest om ook aanspraak te maken op loon.

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten.