Update wetswijziging inkomensafhankelijke huurprijsverhoging

In Nieuwsbrief 2/2012 schreef ik nog dat de mogelijkheid om de huurprijzen van niet geliberaliseerde woningen per 1 juli 2012 met 5% extra te verhogen van tafel was. Door een uitspraak van de rechter mocht de Belastingdienst de daartoe benodigde inkomensgegevens van huurders nog niet aan verhuurders verstrekken vanwege het nog ontbreken van een wettelijke grondslag. Inmiddels is de benodigde wetswijziging ingevoerd en daarmee de inkomensafhankelijke huurprijsverhoging een feit.

Op 15 maart 2013 is de wetswijziging voor de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Deze wetswijziging leidt ertoe dat verhuurders per 1 juli 2013 in bepaalde gevallen een extra huurverhoging van maximaal 4 %, bovenop het inflatiepercentage (2,5 %), kunnen doorvoeren.

De inkomenscategorieën en daaraan gekoppelde maximale percentages voor de extra huurverhoging zijn als volgt vastgesteld:
• 2,5 % (= inflatie) + 1,5 % voor huishoudinkomens tot € 33.614;
• 2,5 % (=inflatie) + 2,0 % voor huishoudinkomens van € 33.614 tot € 43.000,–;
• 2,5 % (=inflatie) + 4,0 % voor huishoudinkomens boven € 43.000,–
De extra huurverhoging kan alleen dan worden gerealiseerd indien met de huurder is overeengekomen dat de huurverhoging plaatsvindt na een daartoe strekkend voorstel van de verhuurder. Een dergelijk voorstel dient te worden gedaan met in achtneming van de geldende voorschriften en termijnen. Zo dient het voorstel tenminste twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum aan de huurder te worden gedaan.

Het voorstel tot verhoging van de huurprijs dient tevens de verklaring van de Belastingdienst te bevatten, waaruit blijkt dat het huishoudinkomen van de huurder binnen de vastgestelde inkomenscategorie valt waarvoor een extra huurprijsverhoging is toegestaan. Zonder een dergelijke verklaring komt de extra huurprijsverhoging niet tot stand.

Verhuurders die per 1 juli 2013 de extra huurverhoging willen doorvoeren, dienen er zeker van te zijn dat huurders uiterlijk op 30 april 2013 het voorstel hebben ontvangen.

De bescherming van huurders door de maximale huurprijsgrens die op basis van het Woning waarderingsstelsel voor hun woning geldt blijft gewoon van kracht.