juni 2014 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Axel Hagedorn en Gerard Pfann: Minimum loon stimuleert kwaliteit van werk

Flexibilisering, scholing en arbeidsmobiliteit zijn noodzakelijke antwoorden op toenemende concurrentie Duitsland is de 21ste van de 27 lidstaten waar het minimumloon wordt ingevoerd. Een goed moment om stil te blijven staan bij de maatschappelijke invloed van een minimumloon. In Nederland geldt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 tot 65 jaar. Voor jongeren tot 23 […]

Lees meer

Beëindigingsvergoeding lid Raad van Bestuur door reorganisatie conform de maximumbepaling in arbeidsovereenkomst

(Bron: Rechtbank Rotterdam 21 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2095) In mei 1985 is werkneemster in dienst getreden van werkgeefster, een organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp. Per 1 januari 2009 is werkneemster benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Partijen hebben toen een arbeidsovereenkomst gesloten waarin is overeengekomen dat indien de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van werkgeefster, […]

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling is verplicht per 1 januari 2015 In de afgelopen jaren kwam regelmatig in het nieuws dat werkgevers hun bestaande arbeidsvoorwaarden wilden versoberen. Dit vanwege de aanhoudende slechte economische omstandigheden. Het is een manier om op kosten te besparen, zodat arbeidsplaatsen behouden blijven. Aanleiding om de arbeidsvoorwaarden te willen versoberen kan ook zijn de werkkostenregeling. […]

Ontbinding arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd bij weigering werknemer om kledingvoorschrift op te volgen vanwege geloofsovertuiging

(Ktr. Rotterdam, 24 januari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2368) Werkneemster is sinds mei 2002 in dienst van werkgever als pedagogisch medewerkster. Als gevolg van een uitbraak van de multiresistente bacterie Klebsiella heeft werkgeefster besloten haar hygiënebeleid en haar beleid infectiepreventie aan te scherpen. Werkgeefster heeft zich medio juli 2013 op het standpunt gesteld dat de pedagogisch medewerkers werkkleding […]

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd na verzending van de ‘veertiendagenbrief’

De Hoge Raad heeft met haar prejudiciële beslissing van 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405) een einde gemaakt aan de verwarring over de vraag wanneer een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten kan worden gevorderd. De schuldeiser hoeft slechts een enkele aanmaning te verzenden, waarin een termijn van veertien dagen wordt gegeven om alsnog tot betaling over te gaan […]

Werkgever mag voorwaarden verbinden aan bonus

Het staat werkgevers en werknemers vrij om afspraken te maken over bonussen. Bonusafspraken blinken echter niet altijd uit in duidelijkheid. In de navolgende zaak had de werkgever voor zichzelf de ruimte (lees: beleidsvrijheid) gecreëerd om een bonus al dan niet uit te keren. De werkgever in kwestie besloot vervolgens om een bonus uit te keren, […]

AAN LAGERWAL? Ken uw rechten & plichten en voorkom problemen…

U komt liever niet in aanraking met advocaten… Toch zijn er situaties denkbaar, dat tussenkomst van een advocaat onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld in geval van schade en aansprakelijkheidskwesties betreffende uw schip. En er zijn meer situaties denkbaar waarin u de hulp van een advocaat kunt inroepen. Dan is het wel zo prettig als die advocaat affiniteit […]

Bestuursrechtkwesties vaak complexer dan gedacht; inschakeling advocaat biedt meer kans

Burgers en bedrijven kunnen zichzelf vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures. Dit betreft bijvoorbeeld procedures omtrent verleende of geweigerde bouwvergunningen (omgevingsvergunning), bezwaren tegen nieuwe bestemmingsplannen, etc. Een advocaat is daarbij niet nodig. Maar de ‘lekenbescherming’ die dergelijke procedures bieden schiet tekort, stelt Adriaan Mallan in zijn proefschrift waarop hij 4 juni aan Tilburg University promoveerde. Met andere […]

Lees meer

De doorlopende zorgplicht van een financieel dienstverlener

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening In de aandelenlease-arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (LJN BH2811, BH2815 en BH2822) en de arresten van het Gerechtshof Amsterdam van 1 december 2009 (LJN BK4981, BK4982 en BK4983) is bepaald dat een bank als professionele dienstverlener een bijzondere zorgplicht heeft die ertoe strekt particulieren te beschermen tegen […]

Lees meer