Nieuws

Veel ruimte bij ontslag tijdens proeftijd

Ook andere ontslagredenen dan ongeschiktheid worden tijdens de proeftijd aangevoerd om het dienstverband snel en eenvoudig te beëindigen. De vraag is of de proeftijd hiervoor bedoeld is. Anders gezegd, wordt het proeftijdontslag in die gevallen niet misbruikt? In de navolgende zaak blijkt dat de werkgever veel ruimte voor ontslag heeft tijdens de proeftijd. Proeftijd Het […]

Arbeidsconflict: werkgever mag afgaan op gesloten beëindigingsovereenkomst, ondanks betwisting daarvan door werknemer

Mediation arbeidsgeschil Werknemer is sinds 17 juli 2006 in dienst, laatstelijk is hij werkzaam als Eerste Medewerker. Werknemer wordt aangesproken op de pauzes die hij neemt; voor werkgever is dit aanleiding om hem uit zijn functie van Eerste Medewerker te halen en hem op 24 april 2013 een andere werkplek, op de krattenwasserij aan te […]

Proeftijdontslag met nieuw minder gunstig contract levert geen misbruik van bevoegdheid op

Werknemer is op 10 mei 2013 in dienst getreden van Your Health als fitnessinstructeur voor 24 uur per week. Dit betrof een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden met een proeftijd van 1 maand. Op 24 mei 2013 heeft de general manager van Your Health aan werknemer medegedeeld dat een andere kandidaat op de plek van werknemer […]

Uitbetaling variabel loon tijdens vakantie werknemer

Werknemers hebben volgens Europese richtlijnen en volgens de Nederlandse wetgeving recht op vakantie met behoud van loon. Dit betekent dat werknemers tijdens vakantie hun normale loon ontvangen. Maar valt hier ook een prestatiebonus en/of provisie onder? Uitbetaling prestatiebonus tijdens vakantie? Het hof van justitie heeft hierover in mei van dit jaar een uitspraak gedaan. Het […]

Voorontwerp wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie

Op 7 juli jl. heeft minister van Veiligheid en Justitie I.W. Opstelten een voorontwerp van het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie in consultatie gegeven. Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie en ziet op het verzoek tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het wetsvoorstel heeft tot doel een efficiënte en […]

Lees meer

Uitkeringstest; aansprakelijkheid bestuurders beperkt tot het tekort dat door de uitkering is ontstaan?

Op grond van artikel 2:216 lid 3 BW zijn de bestuurders jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door een uitkering is ontstaan als de vennootschap na de uitkering (van bijvoorbeeld (interim-)dividend) niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De kans is echter groot dat bestuurders aansprakelijk zullen worden gehouden […]

Lees meer

Rechtmatig overheidshandelen leidt in de praktijk regelmatig tot schade; wanneer en tot welke hoogte kan schade tot nadeelcompensatie leiden?

Rechtmatig overheidshandelen leidt in de praktijk regelmatig tot schade. Dat valt nu eenmaal niet te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan wegwerkzaamheden of het verleggen van kabels en leidingen. In Nederland is algemeen geaccepteerd dat de overheid in bepaalde gevallen schade die individuen lijden als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijk taak of […]

Werkgever verhaalt loon en ontslagvergoeding op opdrachtgever na ongeval werknemer

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een fout van een derde, kan de werkgever onder meer de loonkosten die hij moet doorbetalen aan de zieke werknemer verhalen op deze derde. In de navolgende zaak wordt een werknemer bij een opdrachtgever overreden door een vorkheftruck. De werkgever van de overreden werknemer vordert in deze zaak niet […]

Ontslag niet kennelijk onredelijk; werknemer kan niet bewijzen dat sprake is van een valse of voorgewende reden

Cijfers onderstrepen de bedrijfseconomische noodzaak en het mislukte ontslag op staande voet blijft buiten beschouwing Ontslag op staande voet hield eerder geen stand Werknemer is op 6 oktober 1994 bij werkgever in dienst getreden en werkte laatstelijk als kok. In 2003 ontwikkelde hij gezondheidsklachten en vanaf 2005 was hij meermalen ziek. Werkgever heeft werknemer op […]

Ontslag op staande voet van werkneemster rechtsgeldig wegens schending van (bekende) bedrijfsregels

Haar persoonlijke omstandigheden of de geringe geldelijke waarde doen hieraan niet af. Dat zij bij navraag aanvankelijk heeft gelogen, weegt mee in haar nadeel Grond voor ontslag op staande voet Werkneemster is werkzaam in de functie van verkoop-/kassamedewerkster sinds 6 augustus 2007. Zij is op 18 april 2013 op staande voet ontslagen. De kantonrechter heeft […]