Nieuws

NOOT bij Elektronisch contracteren aangaande levering van energie, Zaaknummer 2281956 CV Expl 13-3738

Bron: Digitaal contracteren – Casus Nederlandse Energie Maatschappij – Uitspraak van 14 januari 2014 van de rechtbank Overijssel Inleiding In deze zaak staat de totstandkoming van een overeenkomst centraal. Een consument meldt zich via de website van de Nederlandse Energiemaatschappij (NEM) aan voor de levering van energie. De consument is akkoord gegaan met de op […]

Transport van Afval – Verkeerd invullen kennisgevingsformulier kan gevolgen hebben

Lees meer

Conservatoir beslag: hoe wordt beslag gelegd en hoe wordt beslag opgeheven?

Het leggen van conservatoir beslag kan verstrekkende consequenties met zich meebrengen. Verscheidene conflicten kunnen aan een verzoek tot beslaglegging ten grondslag liggen. De gemene deler om conservatoir beslag te leggen is in de kern genomen dezelfde: de verhaalspositie in een vroegtijdig stadium zoveel mogelijk veilig stellen. In vergelijking met omringende landen verleent de Nederlandse voorzieningenrechter […]

Vereisten aanvraag faillissement en omzetting schuldsanering (wsnp) aangescherpt: gevolgen voor de praktijk

In de afgelopen jaren zijn de voorwaarden voor het uitspreken van een faillissement en de toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (wsnp) door de Hoge Raad aangescherpt. Ongetwijfeld komt deze ontwikkeling voort uit het steeds grotere beroep dat wordt gedaan op het faillissement en de wsnp en daarmee op de rechterlijke macht en de […]

Gewijzigde EEX-Verordening: veranderingen voor de internationale incassopraktijk

Met ingang van 10 januari 2015 wordt op internationaal privaatrechtelijke partijverhoudingen de gewijzigde EEX-Verordening (EG) 44/2001 (“EEX-Verordening”) toegepast. In internationale burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Unie (“EU”) regelt de EEX-Verordening de tenuitvoerlegging en erkenning van buitenlandse vonnissen, alsmede de internationale bevoegdheid van de rechter. De recente wijzigingen zien onder meer op de afschaffing van […]

Corporate Governance naar Duits en naar Nederlands recht

In januari jl. heb ik mijn oratie Corporate Governance – een Nederlands Duits rechtscultureel perspectief aan de Universiteit van Amsterdam gehouden. Een vergelijking tussen de Duitse Corporate Governance Kodex en de Nederlandse Corporate Governance Code laat zien dat er grote verschillen in omvang en inhoud bestaan. Het systeem van ‘pas toe of leg uit’ (‘comply or […]

Lees meer

Arbeid gerelateerde verhuizing naar Nederland – Werkgever verplicht tot extra zorgvuldigheid bij ontslag

Werknemer is op 16 februari 2010 als IT-specialist in dienst getreden van G Media Pty Ltd in Melbourne. Werknemer heeft zich in 2010 in Nederland gevestigd en is op 2 augustus 2010 dienst getreden van het Nederlandse bedrijf G Media. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst tegen 1 januari 2014 opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen met gebruikmaking van […]

Curator kan bedragen waarmee rekening schuldeiser is gecrediteerd na intreden faillissementstoestand terugvorderen

De Hoge Raad komt op 20 maart 2015 ten dele terug op het arrest Vis q.q./NMB dat hij wees in 1989 met betrekking tot het terugvorderen van een girale betaling die heeft plaatsgevonden van de rekening van failliet op de dag van faillietverklaring door de curator. Arrest Vis q.q./NMB Uit het arrest Vis/NMB volgde de […]

Brengt de ketenregeling in de Wet Werk en Zekerheid de amateursport in verlegenheid?

Per 1 juli 2015 zal met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ook de ketenregeling worden gewijzigd. Hiermee wordt beoogd de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Of dit positief uitwerkt voor de amateursport valt echter te bezien. De ketenregeling De ketenregeling, zoals omschreven in artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek, regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten […]

Hoge Raad wijst arrest over bankgarantie en derdebegunstigde

Voor het eerst heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over het karakter van een bankgarantie die niet is afgegeven ten gunste van de crediteur in de onderliggende overeenkomst, maar ten behoeve van de bank die deze crediteur (voor)financierde. Ook bij deze constructie kan gelden dat strikte toepassing van de in de garantie gestelde (formele) voorwaarden […]