Wet werk en zekerheid 1 juli 2015: gevolgen voor doorstarters na faillissement

Het zal u niet zijn ontgaan: deel I van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is per 1 januari 2015 in werking getreden. De regels rond de proeftijd en het concurrentiebeding zijn gewijzigd en de aanzegplicht is ingevoerd. En er volgen meer wijzigingen. Per 1 juli 2015 wordt het criterium voor ‘opvolgend werkgeverschap’ verruimd zodat een opvolgende werkgever sneller rekening moet houden met het arbeidsverleden van werknemers. Heeft deze wijziging gevolgen voor doorstarters als zij personeel overnemen?

Huidige regels tot 1 juli 2015

Opvolgend werkgeverschap vereist nu nog dat het moet gaan om:

  • Het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden bij de oude en de nieuwe werkgever; en
  • dat er zodanige banden moeten bestaan tussen de twee werkgevers dat de nieuwe werkgever inzicht heeft in de hoedanigheid en de geschiktheid van de werknemer.

Er geldt tot 1 juli 2015 een dubbelcriterium, (dezelfde of soortgelijke werkzaamheden én voormelde bandeneis) voor het aannemen van opvolgend werkgeverschap. Zodra aan deze twee eisen wordt voldaan, moet de nieuwe werkgever rekening houden met het arbeidsverleden bij de eerste werkgever. Het arbeidsverleden is bijvoorbeeld van invloed op het aanbieden van contracten voor bepaalde tijd bij het bepalen van de keten en bij het berekenen van ontslagvergoedingen.

Doorstarter mag nu nog flexibel contracteren

Wat geldt er tot 1 juli 2015 bij een faillissement waarbij de doorstarter personeel overneemt? Wordt een doorstarter naar huidig recht aangemerkt als een opvolgende werkgever?

In situaties waarbij geen banden bestaan tussen de failliete onderneming en de doorstarter staat het de doorstarter vrij om flexibel te contracteren. Zij kunnen werknemers contracten voor bepaalde tijd aanbieden die automatisch door het verstrijken van de overeengekomen tijd eindigen. Het arbeidsverleden bij de failliete werkgever telt niet mee.

Nieuwe regels Wwz

Per 1 juli 2015 is sprake van opvolgend werkgeverschap als de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met een andere werkgever voor (nagenoeg) dezelfde arbeid, die van de werknemer dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist.

De thans geldende eis dat er bij de opvolger inzicht moet (hebben) bestaan in de kwaliteiten van de werknemer komt per 1 juli 2015 te vervallen waardoor er sneller sprake zal zijn van opvolgend werkgeverschap.

Doorstarters kunnen afzien van overname personeel

Deze wijziging per 1 juli 2015 leidt er naar mijn mening toe dat een onderneming die werknemers van een failliete onderneming overneemt en soortgelijke werkzaamheden laat verrichten, rekening moet houden met het arbeidsverleden van het over te nemen personeel. Het arbeidsverleden bij de failliete onderneming telt mee bij het aanbieden van contracten voor (on)bepaalde tijd en bij het berekenen van transitievergoedingen bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Deze veranderingen kunnen als gevolg hebben dat doorstarters afzien van het overnemen van personeel. Dit lijkt mij geen wenselijke ontwikkeling.

Dit artikel is geschreven door Irma van der Vorst, Advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef in Amsterdam.