Hoge Raad wijst arrest over bankgarantie en derdebegunstigde

Voor het eerst heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over het karakter van een bankgarantie die niet is afgegeven ten gunste van de crediteur in de onderliggende overeenkomst, maar ten behoeve van de bank die deze crediteur (voor)financierde. Ook bij deze constructie kan gelden dat strikte toepassing van de in de garantie gestelde (formele) voorwaarden hoofdregel is.

De derdebegunstigde hoeft een verweer ontleend aan de aan de bankgarantie ten grondslagliggende overeenkomst niet tegen zich te laten gelden. Dit is slechts anders bij fraude of willekeur bij de begunstigde. De Hoge Raad benadrukt dat de garanderende bank die om die reden niet wil betalen, dat voortvarend en voldoende gespecificeerd dient te melden.

Bron: HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600 (ABN AMRO /RABO, Amstelpark)