Nieuws

Schorsing concurrentiebeding houdt stand in appel; ondernemer heeft na bedrijfssluiting geen redelijk belang bij handhaving

Werknemer is tot 1 oktober 2013 in dienst geweest van Deltacell. Deltacell is een klein biotechbedrijf dat onderzoek doet naar processen in de long. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen. De arbeidsovereenkomst van werknemer is tegen 1 oktober 2013 opgezegd met een ontslagvergunning van UWV vanwege bedrijfssluiting. Belang bij handhaving concurrentiebeding? De kantonrechter heeft […]

Ondubbelzinnige opzegging arbeidscontract door werknemer, geen twijfel aan handtekening onder opzeggingsbrief

Werknemer heeft van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013 met behoud van WW als taxichauffeur gewerkt in het bedrijf van werkgever in het kader van een zogeheten proefplaatsing vanuit de WW. Vervolgens is werknemer met ingang van 1 april 2013 in loondienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van […]

Beoordeling van concurrentiebedingen: verschillende toetsingsmaatstaven afhankelijk van de rechtsverhouding

Concurrentiebedingen worden in verschillende rechtsverhoudingen overeengekomen. De bekendste hiervan is het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Maar daarbuiten wordt een concurrentiebeding overeengekomen in koopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten of opdrachtovereenkomsten. Voor de concurrentiebedingen buiten de arbeidsovereenkomst worden echter andere beoordelingsmaatstaven gehanteerd. In zijn arrest d.d. 27 maart 2015 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep verworpen. Het hof Arnhem-Leeuwarden¹ had […]

Uitspraak Hoge Raad: Ontbindingsbeschikking houdt rechtskracht en ontbindingsvergoeding is verschuldigd, ondanks overlijden van werknemer vóór einddatum van arbeidsovereenkomst

Werknemer is vanaf juni 1983 in dienst van Domijn. In de loop van 2009 hebben werknemer en Domijn overeenstemming bereikt over beëindiging van het dienstverband per 1 april 2010 met een te betalen beëindigingsvergoeding van € 65.952,– bruto. Partijen hebben een beschikking van de kantonrechter verkregen op 31 augustus 2009 die luidde conform de regeling. […]

De klachtplicht: ontwikkeling bij stelplicht en bewijslastverdeling

Bij de uitleg van de klachtplicht is de verhouding tussen stelplicht en bewijslastverdeling de laatste jaren zowel in de rechtspraak als in de rechtsliteratuur veelvuldig aan bod gekomen. Ook recentelijk is er een arrest op het terrein van de klachtplicht gewezen. Dit arrest kent een belangrijk nuanceverschil met eerdere rechtspraak, in die zin dat het […]

Geldig ontslag op staande voet bij niet verschijnen van werknemer op dag waarvoor geen toestemming voor verlof gegeven was

Werknemer is voor bepaalde tijd bij Sportdomein in dienst als fitness- en groepsles instructeur. Op 13 september 2013 heeft werknemer verzocht om op donderdag 26 en vrijdag 27 september 2013 vrij te krijgen voor een reis naar Wenen. Aangezien de planning van Sportdomein dit niet toeliet, is dit verlof geweigerd. Werknemer is bericht dat zijn […]

Anticipatie op relativiteitsvereiste in bezwaarfase niet toegestaan

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft in een recente uitspraak duidelijkheid verschaft over de toelaatbaarheid van anticiperen door de Voorzieningenrechter op het relativiteitsvereiste in de bezwaarfase. De Voorzieningenrechter dient volgens deze uitspraak te onderkennen dat het relativiteitsvereiste in de bezwaarfase niet van toepassing is. Relativiteitsvereiste Het relativiteitsvereiste brengt een beperking van de toetsing van aangevoerde gronden en […]

Lees meer

Afroepen bankgarantie: afwijkende rechtspositie voor een derde-begunstigde?

Recentelijk is er door de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen over de bankgarantie en de positie van een (derde-)begunstigde (financier). In het handelsverkeer vervult de bankgarantie een belangrijke rol; een ieder moet er blind op kunnen vertrouwen dat de voorliggende bankgarantie strekt tot zekerheid. De uitleg van een bankgarantie en de wijze waarop en […]