Het Nieuwe Minimumloon in Duitsland: Nieuwe meld- en documentatieplicht ook voor Nederlandse ondernemers

Wet minimumloon in Duitsland

Op 1 januari 2015 is in Duitsland de Wet Minimumloon (Mindestlohngesetz) in werking getreden. Ook Nederlandse ondernemers die personeel in Duitsland werkzaamheden laten verrichten dienen deze nieuwe wetgeving toe te passen. Het Duits minimumloon bedraagt minimaal € 8,50 bruto per uur. Indien de werkzaamheden van Nederlands personeel in Duitsland onder het toepassingsgebied van een Duitse CAO vallen, dient het (meestal hogere) minimumloon conform deze CAO betaald te worden.

Detacheringswet en Wet tegen bestrijden van zwart werken

Aangezien de nieuwe wet Minimumloon aan de Duitse detacheringswet (Arbeitnehmerentsendegesetz) en de Wet tegen bestrijden van zwart werken (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) is gekoppeld, zullen voortaan veel Nederlandse ondernemers ook met de nieuw ingevoerde meld- en documentatieplicht te maken krijgen.

Meldplicht

Voor Nederlandse ondernemers die hun werknemers in Duitsland willen laten werken geldt voortaan een nieuwe meldplicht bij de douane. Dit geldt in het bijzonder voor onder andere de volgende branches:

 • bouw (nagenoeg alle bouwgerelateerde werkzaamheden, eventueel ook elektro – en metaalwerkzaamheden);
 • schoonmaak;
 • postbezorging;
 • bewaking- en beveiliging;
 • afvalverwerking;
 • straatreiniging;
 • slacht- en vleesverwerking;
 • wasserij;
 • horeca;
 • personentransport;
 • goederentransport;
 • kermis;
 • op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen;
 • bosbouw.
 Voor aanvang van de werkzaamheden moeten deze bij de Duitse douane gemeld worden. De meldplicht dient per fax te geschieden en dient de volgende gegevens te bevatten:
 • gegevens van alle werknemers, die in Duitsland werkzaamheden zullen verrichten;
 • gegevens van de verantwoordelijk handelende met een adres in Duitsland van een gevolmachtigde;
 • begin en duur van de werkzaamheden;
 • plaats/locatie van de werkzaamheden;
 • opgave van de plaats/locatie waar de diverse documenten ter controle door de douane ter beschikking staan;
 • een verklaring van de werkgever, waarin wordt verklaard dat de onderneming met betrekking tot de werkzaamheden in Duitsland alle minimumvereisten en minimumarbeidsvoorwaarden in acht zal nemen, die in Duitsland zullen gelden.

Documentatieplicht

Naast de meldplicht bij de douane dient de Nederlandse ondernemer ook een documentatieplicht in acht te nemen. Bij een controle door de Duitse douane zal zij inzage verlangen in stukken waaruit blijkt dat afspraken tussen werkgever en werknemer en de nakoming daarvan conform de Duitse wet Minimumloon is. De stukken, zoals de arbeidsovereenkomst, een recente loonstrook, een betalingsbewijs van het loon, een urenstaat en een standplaatsmelding dienen in het Duits vertaald te worden en in Duitsland in een depot ondergebracht te zijn. Daarnaast dienen de betreffende werknemers deze documenten altijd tijdens hun werkzaamheden gereed te houden, voor het geval de douane ter plaatse komt controleren. Voorts is het aan te bevelen om bij de documentatie een A1-formulier van de Sociale Verzekeringsbank te voegen en dit aan de werknemers mee te geven. Alle documenten moeten tenminste tot twee jaar na het einde van de werkzaamheden in Duitsland in het depot bewaard blijven. Uit de arbeidsovereenkomst met de werknemer moet ook blijken dat, indien een Duitse CAO op de werkzaamheden van toepassing is, aan de voorgeschreven minimumvereisten wordt voldaan, zoals minimumloon, recht op minimum aantal vakantiedagen, recht op vakantiegeld, recht op loondoorbetaling tijdens vakantieperiode, werk- en rusttijden, Arbowetgeving en gelijke behandeling.

Sancties

Iedere niet-inachtneming van bovengenoemde verplichtingen vormt in de ogen van de Duitse wetgever een overtreding en wordt bestraft met een boete tussen € 1.500,– en € 30.000,–. In geval van herhaaldelijke overtredingen of overtredingen in grote mate kan een boete tot € 500.000,– aan de ondernemer worden opgelegd. Naast een geldboete kan ook een gevangenisstraf worden opgelegd, omdat het niet in acht nemen van sommige verplichtingen wordt gezien als zwart werken en dit een strafbaar feit vormt.

Daarom geldt: wie als ondernemer door zijn personeel in Duitsland werkzaamheden wil laten verrichten, moet zich vooraf vergewissen of hij aan de meld- en documentatieplicht dient te voldoen en dient voor aanvang van de werkzaamheden alles op orde te hebben.

Let op! Scherpe controles van Duitse Douane

Met de invoering van de Duitse wet Minimumloon en de uitgebreide meld- en documentatieplicht heeft de Duitse douane haar controles behoorlijk aangescherpt en uitgebreid. Medio maart 2015 heeft een landelijke controle plaatsgevonden waarbij meer dan 22.000 werknemers op de weg en op bouwplaatsen werden gecontroleerd. Aan een groot aantal buitenlandse ondernemers is door de Duitse douane een boete opgelegd, omdat zij niet aan de nieuwe vereisten voldeden.

Meer vragen over de nieuwe regelgeving Minimumloon in Duitsland?

Indien u verdere vragen heeft over de wet Minimumloon en de nieuwe meld- en documentatieplicht voor de Nederlandse ondernemer aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sectie Duits Recht.