“Ik treiter jou er wel uit”

De kantonrechter Rotterdam heeft in zijn uitspraak van 16 oktober 2015¹ aan werkneemster een billijke vergoeding toegekend van € 50.000,- bruto wegens getreiter van de werkgever.

De notarieel medewerkster (63 jaar oud) werkte reeds 22 jaar bij het notariskantoor. Vanaf het moment dat zij door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder uren is gaan werken werd zij geconfronteerd met onbehoorlijk gedrag van haar werkgever. Dit gedrag bestond uit onacceptabel taalgebruik, vloeken, schelden, tieren en uitlatingen als “ik treiter jou er wel uit” waarbij de dossiers letterlijk voor haar voeten werden gegooid.

Tijdens een gesprek in het bijzijn van andere collega’s zei de werkgever: “ik moet nog 3 jaar met dat mens” waarop de andere werkgever zei dat het nog 2,5 jaar was.

Voorts volgde de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts niet op en weigerde de re-integratieverplichtingen na te komen. Ondanks vele verzoeken van de bedrijfsarts, werkneemster en haar gemachtigde heeft de werkgever geweigerd het ontstane conflict op te lossen.

Ernstig verwijtbaar handelen

De werkneemster heeft om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht met toekenning van een transitievergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Daarnaast heeft zij ook een billijke vergoeding gevorderd in verband met het mislopen van inkomsten en pensioengelden.De werkgever heeft als verweer aangevoerd het “zuidelijke temperament” van een van de notarissen waardoor emoties sneller geuit werden dan in Alblasserwaard gebruikelijk was.De kantonrechter was van oordeel dat in deze zaak sprake was grovelijk veronachtzamen van verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidovereenkomst waardoor de verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. Daarnaast heeft de werkgever zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte ernstig veronachtzaamd. Ten gevolge van het ernstig verwijtbare gedrag van werkgever heeft de kantonrechter geoordeeld dat zowel de transitievergoeding als de billijke vergoeding verschuldigd is.

Transitievergoeding en billijke vergoeding

De toegekende transitievergoeding bedroeg € 16.187,73 bruto. De billijke vergoeding werd begroot op een bedrag van € 50.000,- bruto. Bij de berekening van de billijke vergoeding heeft de kantonrechter als uitgangspunt genomen de door de werkneemster overgelegde berekeningen van haar misgelopen inkomsten tot de pensioengerechtigde leeftijd (€ 27.889,27) alsmede misgelopen pensioengelden (€ 47.516,23).

In deze zaak is de billijke vergoeding gekoppeld aan de door de werkneemster te lijden inkomensschade ten gevolge van het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Dit artikel is geschreven door de secties Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten.

¹AR 2015-1009