Arbeidsongeschiktheid; de langdurig zieke werknemer

Vakantiedagen bij langdurige ziekte; praktische punten op een rij.

Tijdens arbeidsongeschiktheid worden vakantiedagen opgebouwd.
Tot 2012 bouwden zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen op dan niet-zieke werknemers. Nu hebben alle werknemers – ziek of niet – recht op minimaal twintig (wettelijke, bij fulltime) vakantiedagen per jaar en de extra contractuele (bovenwettelijke) vakantiedagen; voor de extra vakantiedagen kunnen wel afwijkende afspraken worden gemaakt.

De zieke werknemer moet vakantiedagen opnemen.
De wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van zes maanden. Deze moeten daarom vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar zijn opgenomen. Daarna vervallen deze vakantiedagen. Werknemers die – langdurig – ziek zijn, moeten dus ook vakantie opnemen. Door vakantie op te nemen, krijgt de werknemer de gelegenheid om vrij te zijn van re-integratieverplichtingen.

Advies: houdt contact, ook bij de werknemer die volledig thuis zit, (meldt dat dit bij de re-integratieverplichtingen hoort) en verzoek deze door te geven wanneer hij/zij met vakantie gaat. Boek deze vakantiedagen af op het vakantiesaldo. Als de zieke werknemer de wettelijke vakantiedagen niet tijdig opneemt, komen deze te vervallen.

Tenzij: de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest die vakantie op te nemen
Het kan zijn dat een werknemer helemaal niet in staat was/is om zijn wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen. Let op: dat moet voor het gehele opbouwjaar en in de daaropvolgende zes maanden zo zijn. Voorbeeld is het een zeer langdurige opname in een zieken- of verpleeghuis. Dit doet zich bijna nooit voor.

In een uitspraak van april 2017 heeft de kantonrechter (te Roermond) als uitgangspunt genomen dat de wetgever vindt dat een zieke werknemer in staat is om de minimumvakantie op te nemen als re-integratieverplichtingen zijn opgelegd. Omgekeerd heeft de kantonrechter op die basis vastgesteld – omdat er geen benutbare mogelijkheden aanwezig geacht werden door de bedrijfsarts en daarmee feitelijk geen re-integratie aan de orde is geweest – dat sprake was van de situatie dat de werkneemster redelijkerwijze niet in staat is geweest vakantie op te nemen.

Advies: Ik meen dat de wetgever het vrij moeten nemen van re-integratieverplichtingen slechts als voorbeeld heeft genoemd. Uitgangspunt zal steeds moeten zijn of de werknemer van vakantie kan genieten; veel simpeler: of dat daadwerkelijk met vakantie is gegaan. Meestal zal dat zo zijn en dan kan er op het vakantiesaldo worden afgeboekt (zie ook het advies onder 2: contact houden is ook een verplichting waarvan vrij kan worden gegeven).

Hoe lang worden er vakantierechten opgebouwd?
In de genoemde zaak stelde de werkneemster dat zij vakantiedagen zou opbouwen zolang als zij in dienst is bij de werkgever. In wet staat echter letterlijk (artikel 7: 634 BW) dat de werknemer vakantie-uren opbouwt over ieder jaar waarin hij “gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad”. Is de werknemer nog wel in dienst (het slapende dienstverband) maar ontvangt hij geen loon meer, dan bouwt deze dus geen vakantiedagen op.

Voor de uitspraak van april 2017 over het omgaan met en opbouw van vakantiedagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid; klik hier.

Dit artikel is geschreven door Eelco Keuvelaar, advocaat Arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht.