Nieuws

Seminar arbeidsrecht een groot succes

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseerde het arbeidsrecht team van Van Diepen van der Kroef Advocaten Noord Holland een seminar met als thema ‘Ziekte en Re-integratie’. Onderwerpen zoals de privacy van de zieke werknemer, de juridische consequenties rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de nieuwe Arbowet kwamen aan bod. Met meer dan 80 deelnemers was het […]

Lees meer

Ontslag op staande voet op de laatste dag van het dienstverband komt werkgever duur te staan

Werkgever heeft met werknemer overeenstemming bereikt over de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Op basis van de gesloten vaststellingsovereenkomst zou het dienstverband van werknemer per 31 mei 2017 tot een einde komen waarbij aan werknemer een vergoeding van € 23.000,- bruto zou worden voldaan. Op de laatste dag van het dienstverband besluit werkgever […]

Lees meer

Geen matiging transitievergoeding oudere werknemer

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in zijn uitspraak van 13 juli 2017 het vonnis van de kantonrechter Eindhoven waarin de aan de werknemer toekomende transitievergoeding werd gematigd tot € 25.000,- vernietigd en geoordeeld dat werknemer recht heeft op de volledige transitievergoeding van € 73.514,42. Dat de hoogte van de vergoeding niet in verhouding staat tot het […]

Lees meer

Dwangsom en boete dreigen bij verwerken gezondheidsgegevens van werknemers

Sinds 1 januari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om bedrijven en organisaties een hoge boete op te leggen als zij de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. Voor het jaar 2017 hebben ze aangekondigd om de focus onder meer te leggen op de naleving van het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Hiertoe behoren onder […]

Lees meer

Hoge Raad: Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

In een tweetal uitspraken van 18 september 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het niet tijdig aanpassen van de Nederlandse vakantiedagenwetgeving aan de Europese Richtlijn. De Staat dient de schade te vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers hierdoor hebben geleden. Oude Nederlandse wetgeving Op grond van artikel 7:635 lid 4 […]

Lees meer

Positie van zieke werknemer bij reorganisatie door WWZ versterkt

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar waarin een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Wel kan in het huidige systeem de kantonrechter worden verzocht om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer over te gaan indien het verzoek geen […]

Lees meer

Lenteakkoord: het ontslagrecht op de schop?

Door de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is eind april een begrotingsakkoord voor 2013 gesloten. Het akkoord behelst een pakket ingrijpende maatregelen die een vergaande wijziging inhouden van het ontslagrecht. Hoewel het de vraag is of de voorgestelde maatregelen na de komende verkiezingen daadwerkelijk ingevoerd zullen worden, is het wellicht raadzaam […]

Lees meer