Nieuws

Vertragingsschade in de bouw door werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen: wat kan de aannemer?

Opdrachtgevers in de bouw leggen de aannemer veelal een coördinatieverplichting op ten aanzien van gelijktijdig door nutsbedrijven te verrichten werkzaamheden. Onder verwijzing naar de in de voorwaarden opgenomen coördinatieverplichting krijgen aannemers vaak nul op het rekest wanneer zij vertraging van deze werkzaamheden ondervinden en de aannemer de opdrachtgever voor geleden vertragingsschade en gevolgschade wil aan […]

Lees meer

Aanbestedingsrecht: De mogelijke gevolgen van het coronavirus

De gevolgen van het coronavirus zijn direct merkbaar in bijvoorbeeld bouwprojecten die in uitvoering zijn, maar let u ook op aanbestedingen? Lopende aanbestedingen Juist bij lopende aanbestedingen kunt u wellicht nog invloed uitoefenen op de te sluiten overeenkomst, middels het stellen van vragen voor de Nota’s van Inlichtingen. U kunt als inschrijver concreet vragen naar […]

Lees meer

BOUWRECHT: HOE OM TE GAAN MET DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS?

De meest in het oog springende gevolgen van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen van overheidswege zijn werknemers die (ziek) thuisblijven en de bekende 1,5 meter afstand. Maar ook zaken als import- of exportbeperkingen kunnen een rol spelen. In veel bouwprojecten leiden deze gevolgen tot schade. Hoe daar (juridisch) mee om te gaan? […]

Lees meer

U heeft geen tv gekocht!

Peter Tennekes, advocaat Bouw- en aanbestedingsrecht op onze vestiging in Utrecht schreef vanuit de bouwkeet een column voor Cobouw.

Lees meer

Leidt voorkennis bij aanbestedingen tot uitsluiting?

Om de integriteit bij aanbestedingen te waarborgen is het essentieel dat de scheiding van belangen voldoende wordt gewaarborgd. Aanbestedende diensten zijn nogal eens terughoudend bij het inschakelen van de markt of het houden van marktconsultaties. Met name aan de voorkant van aanbestedingsprocedures ligt het risico van ontoelaatbare belangenverstrengeling op de loer. De vraag is hoe […]

Lees meer