Nieuws

Fiscale schulden en de WHOA

Vanaf het uitbreken van de coronacrisis geldt een zeer coulant beleid voor het uitstellen van betaling van belastingschulden voor ondernemers. Tijdens de eerste lockdown schreef ik daarover al een artikel. Sindsdien is het beleid zelfs een aantal maal versoepeld. Vanaf 1 juli 2021 hoeven lopende belastingverplichtingen pas weer te worden voldaan en onder omstandigheden mogen […]

Lees meer

Wanneer werkt de WHOA?

Inleiding Op 1 januari jl. is Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de “WHOA”) ingetreden. Deze wet beoogt faillissementen van levensvatbare ondernemingen te voorkomen, door het gemakkelijker te maken een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord te realiseren. De gedachte hierachter is dat er op die manier meer waarde behouden blijft om te verdelen onder de schuldeisers. In de afgelopen weken […]

Lees meer

Financiering voor de onderneming: bestuurder hoofdelijk aansprakelijk of borg?

Ondernemers hebben met grote regelmaat financiering nodig voor de onderneming. Dit kunnen langlopende leningen of rekening-courantkredieten zijn. In veel gevallen ben je als ondernemer afhankelijk van de voorwaarden die een bank stelt voor het verstrekken van de benodigde gelden. Gebruikelijke voorwaarden van de bank zijn het vestigen van pandrechten op debiteuren en/of voorraad of het […]

Lees meer

Sluit Rechtbank Amsterdam de deur beoordeling Uniform Herstelkader?

Enkele maanden terug leek het erop alsof de Voorzieningenrechter in Amsterdam de deur opende voor de beoordeling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB. Deze voorzichtig geopende deur lijkt nu weer te worden gesloten. Of toch niet? ECLI:NL:RBAMS:2019:10092 en ECLI:RBAMS:2020:116 Inleiding Op 6 december 2019 deed de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een vermeldenswaardige tussenuitspraak. De […]

Lees meer

Belastingschulden door de coronacrisis: en nu?

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers in deze coronacrisis te ondersteunen, betreft een versoepeling van de uitstelregeling voor belastingschulden. Dit is een maatregel die de liquiditeitsnood op korte termijn inderdaad kan lenigen. Maar hoe gaat het als u die belastingschulden uiteindelijk terug moet betalen en dit niet (ineens) kunt? Ook […]

Lees meer

Rechtbank Amsterdam opent deur beoordeling Uniform Herstelkader

Mag de civiele rechter zich uitlaten over de inhoud en toepassing van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB? Ja, wanneer het Uniform Herstelkader ten aanzien van het geschil geen met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt ECLI:NL:RBAMS:2019:10092 Op 6 december 2019 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een vermeldenswaardige tussenuitspraak gedaan. In dit geschil stelde ondernemer […]

Lees meer

Beleggingsverlies: Wat nu?

Onder welke omstandigheden is een broker aansprakelijk voor geleden beleggingsverlies? Beleggen is populair Of het nu door de lage spaarrentes komt, of vanwege succesverhalen van de gelukkigen die tijdig zijn ingestapt in cryptocurrencies als de Bitcoin, of juist het gemak waarmee bij vele online brokers belegd kan worden, beleggen is populair. Beleggen is ook niet […]

Lees meer

Zorgplicht bij extendable en cancelable swap: de lat ligt hoog

Rentederivaten staan in de schijnwerpers. Gebrekkig advies en onvoldoende voorlichting vormen aanleiding voor diverse procedures. Het Uniform Herstelkader kan in voorkomende gevallen een oplossing bieden. Het Uniform Herstelkader biedt ook een oplossing voor extendable en cancelable swaps, maar is niet op alle ondernemers van toepassing. Dit betekent niet dat banken vrij spel hebben. Bij ondernemers […]

Lees meer

Rentevisie relevant bij renteswaps?

Is de rentevisie van de bank relevant bij de beoordeling of een renteswap een passend product is? Op 1 augustus 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:3136) een belangrijk tussenarrest gewezen. In dit arrest stelde het Gerechtshof vast dat de verwachting over de toekomstige ontwikkelingen van de relevante rente één van de elementen is die van […]

Lees meer

Renteswap en dwaling: is het toekennen van een waardevergoeding aan de bank redelijk?

Op 25 juli 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam een interessant arrest gewezen over de gevolgen van een terecht beroep op dwaling bij een rentederivaat. In tegenstelling tot een eerder arrest van hetzelfde Gerechtshof, wordt geoordeeld dat de bank geen recht heeft op een waardevergoeding voor de prestatie, het voor haar rekening nemen van het risico […]

Lees meer