Public Procurement Law

The lawyer and procurement law

Contracting authorities, such as the government or public law institutions, procure services and goods worth many tens of billions of euros every year, from software packages to the construction of a residential high-rise. They are legally obliged to procure the work, the supply or the service through a tender in a transparent, objective and non-discriminatory manner. This way, all interested parties have an equal chance of winning the contract. Procurement law develops rapidly. It is therefore important to keep abreast of laws, regulations and case law. The European Public Procurement Directives and the amended Public Procurement Act 2012 play an essential role but underlying legislation such as the Works Procurement Regulations (ARW 2016), the Public Procurement Decree and the Proportionality Guide also require attention. The lawyers at Van Diepen Van der Kroef have the substantive knowledge to offer you support at every stage of a tendering process. We assist both contracting authorities and tenderers.

Expertise in procurement law

Our knowledge and experience cover:

 • Organising the tender, including the procurement procedure to be chosen, such as an open or restricted procedure, negotiated procedure, framework agreement or competitive dialogue
 • Procurement obligation for contracting authorities
 • Procurement below the thresholds
 • Review of tender documents, including the Tender Guidelines, the Schedule of Requirements and the Summary of Additional Information and Changes
 • Drawing up and testing selection criteria, award criteria and grounds for exclusion
 • Most Economically Advantageous Tender (MEAT)
 • Award decision and reasons for the award
 • Objection period or standstill period
 • Legal protection
 • Provisional relief proceedings
 • Best Value Procurement (BVP) tenders

Do you need advice? We would be delighted to help. Contact one of our lawyers who specialise in Procurement Law.

Public Procurement Law lawyers

Peter
Tennekes
Real estate and construction, Procedural law, European and international law, Procurement law
Utrecht

Frequently asked questions

Een aanbestedende dienst mag uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. De aanbestedende dienst slaat bij opstellen van de aanbestedingsprocedure in ieder geval acht op:

 1. het al of niet samenvoegen van opdrachten
 2. de uitsluitingsgronden
 3. de inhoud van de geschiktheidseisen
 4. het aantal te stellen geschiktheidseisen
 5. de te stellen termijnen
 6. de gunningscriteria
 7. een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving
 8. de voorwaarden van de overeenkomst

De wet kent de volgende Europese aanbestedingsprocedures. Op deze procedures zijn zowel Deel 1 en Deel 2 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, en de Gids Proportionaliteit.

  1. Openbare procedure
  2. Niet-openbare procedure
  3. Mededingsprocedure met onderhandeling
  4. Prijsvraag
  5. Concurrentiegerichte dialoog
  6. Innovatiepartnerschap

In geval van ‘nationale aanbestedingen’ zijn alleen Deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit van toepassing. Nationale procedures zijn de enkelvoudige onderhandse procedure, de meervoudige onderhandse procedures, de nationale openbare procedure en de nationale niet-openbare procedure.

Een aanbestedende dienst moet bij het selecteren en gunnen van een opdracht vier fundamentele beginselen in acht nemen, namelijk:

 1. Non-discriminatie van ondernemers uit verschillende Europese landen
 2. Gelijke behandeling van ondernemers
 3. Transparantie
 4. Proportionaliteit van de gestelde eisen

Ja. De aanbestedende dienst deelt altijd schriftelijk de (voorlopige) gunningsbeslissing mede aan de inschrijvers, waarin staat hoe hun inschrijving zich verhoudt tot de winnende inschrijving. In de voorlopige gunningsbeslissing staat ook een opschortende termijn. Deze zogenaamde Alcatel-termijn bedraagt minimaal 20 dagen. Binnen deze Alcatel-termijn sluit de aanbestedende dienst nog geen definitieve overeenkomst met de winnaar. Binnen de Alcatel-termijn kan een verliezende inschrijver de voorlopige gunningsbeslissing aanvechten in kort geding. De overeenkomst wordt nog niet gesloten, in afwachting van de uitkomst van het kort geding.

Tussentijdse wijziging van een overeenkomst die na een aanbestedingsprocedure is gesloten, is uitsluitend mogelijk onder strikte voorwaarden. Als er sprake is van een ‘wezenlijke wijziging’, dan moet er opnieuw worden aanbesteed.

De Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid tot wijziging van een opdracht, bijvoorbeeld

 1. als het bedrag van de wijziging kleiner is dan 10% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht en de algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
 2. als er in de overeenkomst een (prijs)herzieningsclausule is overeengekomen.
 3. als er aanvullende leveringen en diensten noodzakelijk zijn en verandering van de opdrachtnemer onwenselijk is.
 4. als de behoefte aan een wijziging onvoorzien is.
 5. als de wijziging niet wezenlijk is.

Get in touch

Do you have a question or do you want more information, our specialists respond quickly and are always available. 

Utrecht

Other jurisdictions

Intellectual Property Law

Locations