Droit du travail

Nous conseillons des entreprises françaises, belges et suisses – ainsi que leurs filiales aux Pays-Bas – sur toutes les questions relatives au droit du travail néerlandais. Nos avocats francophones sont là pour vous aider.

Pour plus de renseignements en français, veuillez consulter notre page spéciale : www.droitdutravail.nl

Compétences et prestations en droit du travail français

Nos avocats francophones vous proposent, outre des conseils juridiques, une assistance pratique sur les thèmes suivants aux Pays-Bas:

 • Embaucher un salarié aux Pays-Bas
 • Particularités des négociations salariales avec un salarié aux Pays-Bas
 • Conventions collectives aux Pays-Bas
 • Contrats de travail (bilingues néerlandais-français ou anglais) et avenants aux contrats de travail sous droit néerlandais
 • Licenciement de salariés aux Pays-Bas
 • Licenciement pour des raisons personnelles et de comportement ainsi que pour des raisons économiques selon le droit néerlandais
 • Procédures de licenciement (ontbindingsprocedure) et demandes d’autorisations de licenciement (ontslagvergunning) aux Pays-Bas
 • Contrats de rupture sous droit néerlandais
 • Restructurations aux Pays-Bas
 • Représentation dans les procédures de droit du travail devant les tribunaux aux Pays-Bas
 • Détachement de salariés aux Pays-Bas et mise à disposition de salariés
 • Conseil sur les relations avec l’Inspection du travail néerlandaise (service public d’inspection du travail)
 • Formations sur tous les thèmes du droit du travail néerlandais

Vous avez des questions sur le droit du travail néerlandais ? N’hésitez pas à contacter Maître Wiebke Bonnet-Vogler, Avocate.

Dr.
Wiebke
Bonnet-Vogler

🇩🇪

🇫🇷

French desk, Droit des sociétés, Droit allemand, Droit du travail

Nos avocats francophones

Dr.
Wiebke
Bonnet-Vogler

🇩🇪

🇫🇷

French desk, Droit des sociétés, Droit allemand, Droit du travail
Hugo
van
Vliet

🇫🇷

Immobilier et construction, French desk, Droit du travail

Questions fréquentes

De werkgever zal moeten bewijzen dat de medewerker al langere tijd niet functioneert. Ook zal de werkgever moeten aantonen dat de medewerker hierop is gewezen en dat je je best hebt gedaan om de werknemer te helpen. Denk aan scholing en het geven van kansen en handvatten om het functioneren te verbeteren. De werkgever zal een verbeterplan moeten aanbieden aan de werknemer. Lukt het niet om tot verbetering te komen dan moet de werkgever onderzoeken of er een andere passende functie voorhanden is voor de werknemer. Is dit niet het geval, dan kan tot een beëindiging van het dienstverband worden overgegaan.

Bij een reorganisatie moet je er op letten dat je de bedrijfseconomische reden kunt onderbouwen. Ook mag je niet zomaar willekeurig een werknemer voordragen voor ontslag. De ontslagvolgorde wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Voor een boventallige werknemer zal vervolgens ook de herplaatsingsmogelijkheden onderzocht moeten worden. Zijn er werknemers ziek of zwanger? Vanwege het opzegverbod kan het zijn dat deze niet zomaar ontslagen mogen worden. Ook zal onderzocht moeten worden of er een melding collectief ontslag gedaan moet worden en of de ondernemingsraad een adviesrecht heeft. Voor de gevolgen van het ontslag kan wellicht een sociaal plan worden overeengekomen met de bonden.

De ondernemingsraad (OR) is verplicht in een onderneming met tenminste 50 werknemers. De OR vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers in een onderneming of organisatie. Een OR denkt mee over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. Door advisering of instemming heeft een OR invloed op de bedrijfsvoering.

De werkgever moet de zieke werknemer uiterlijk binnen een week ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer daadwerkelijk niet kan werken of dat er wel benutbare mogelijkheden zijn. De bedrijfsarts geeft een probleemanalyse af op basis waarvan werkgever en werknemer samen een plan van aanpak moeten opstellen.

Indien er sprake is van een dringende reden dan kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer met onmiddellijke ingang beëindigen. Het moet gaan om zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat van de werkgever niet kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Een dringende reden kan bijvoorbeeld bestaan uit diefstal, fraude, geweld of bedreiging op de werkvloer. Als er sprake is van een dringende reden dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst onverwijld opzeggen onder onverwijlde mededeling van de dringende reden aan de werknemer.

Een werkgever kan een werknemer houden aan een concurrentiebeding wanneer dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien het concurrentiebeding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt als aanvullende eis dat een schriftelijke motivering moet zijn toegevoegd waaruit blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang van de werkgever. Verder geldt dat het beding door de rechter geheel of gedeeltelijk vernietigd kan worden indien, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld.

Entrer en contact

Avez-vous une question ou souhaitez-vous plus d'informations, nos spécialistes répondent rapidement et sont toujours disponibles. 

Actualités liées au droit du travail