Recht op internet!?!

Het internet valt niet meer uit ons leven weg te denken. Toegang tot het internet is inmiddels een eerste levensbehoefte geworden. Binnenkort wordt het binnen Europa evenwel mogelijk om illegale downloaders van het internet te gooien.

We leven in het digitale tijdperk. Het percentage huishoudens met toegang tot internet ligt in Europa rond de 65%. Nederland is de absolute koploper met een percentage van rond de 90%. Internet is een eerste levensbehoefte geworden, zodat niemand zo maar van het internet mag worden afgesloten. De roep om de toegang tot het internet als grondrecht op te nemen is al jaren onderwerp van discussie.

De auteursrechtenorganisaties en de platen- en filmindustrie zien een absoluut recht op toegang tot het internet niet zitten. De entertainmentindustrie klaagt al jaren over de schade die internetpiraterij aan de reguliere handel toebrengt. De exacte schade is moeilijk vast te stellen, maar heeft met de opkomst van zogenaamde p2p uitwisselprogramma’s de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De invloed die de entertainmentlobby heeft gehad bij de totstandkoming van de nieuwe Europese Telecomwet is inmiddels zichtbaar geworden.

Het Europese Parlement heeft recent een akkoord bereikt over de voorwaarden waaronder autoriteiten de toegang tot het internet kunnen beperken. De nieuwe Europese Telecomwet bepaalt dat lidstaten de toegang of het gebruik van services en applicaties op internet moeten zien als een fundamenteel recht zoals vastgelegd in het Europese Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens. De autoriteiten mogen de toegang van internetgebruikers onder omstandigheden echter wel laten afsnijden. Volgens de tekst is het afsluiten van iemands internettoegang alleen toegestaan als dat “passend, evenredig en noodzakelijk” is. Internetgebruikers mogen worden afgesloten na een “eerlijk en onpartijdige” procedure met inbegrip van het recht van de gebruiker “om te worden gehoord”.

Dat klinkt mooi, maar het Europees Parlement is er niet in geslaagd een amendement toe te voegen dat het afsluiten van internetgebruikers pas toestaat na een gerechtelijk bevel. Veel lidstaten, waaronder Frankrijk, waren daar sterk op tegen. In Frankrijk is inmiddels een wet aangenomen waardoor internetproviders klanten van het internet afsluiten wanneer zij driemaal betrapt zijn op het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder ervoor te betalen. Wie voor de derde keer wordt betrapt verschijnt voor de rechter. Daarbij gaat het om een versnelde procedure waarbij niet wordt gepleit. De rechter beslist dan of een straf (boete of gevangenis) wordt uitgesproken of dat de internetverbinding wordt afgesloten. Inmiddels overweegt het Verenigd Koninkrijk een soortgelijke wet aan te nemen.

“Piraterij is een misdrijf” luidt het intro voorafgaand aan iedere legale DVD. In die lijn is het afsluiten van notoire illegale downloaders op zich gerechtvaardigd. Als vooral “kleine” overtreders zullen worden afgesloten, schiet deze maatregel mogelijk zijn doel voorbij. Zeker nu de toegang tot het internet als fundamenteel recht wordt erkend. Deze problematiek zal de komende tijd nog voer zijn voor juristen. Voorlopig lijkt de entertainmentindustrie in de strijd tegen internetpiraterij een belangrijke inhaalslag te hebben gemaakt