Algemene voorwaarden Van Diepen Van der Kroef Advocaten (1 juli 2021)

1. ALGEMEEN

1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten (VDVDK). VDVDK is een maatschap van besloten vennootschappen (praktijk vennootschappen) en/of natuurlijke personen. De gezamenlijke praktijkvennootschappen c.q natuurlijke personen die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst vennoot zijn van de maatschap, zijn ten behoeve en ten laste van het hen gezamenlijk toebehorende maatschapsvermogen de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever c.q. cliënt (Cliënt). Een lijst van de huidige vennoten van VDVDK wordt op verzoek toegezonden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen VDVDK en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van VDVDK met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door VDVDK ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

2. VERPLICHTINGEN PARTIJEN

2.1 VDVDK zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. VDVDK staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door VDVDK verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan VDVDK te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan VDVDK verstrekte gegevens en informatie.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens VDVDK heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens VDVDK schriftelijk aan VDVDK mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens VDVDK een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor VDVDK aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

3.2 Iedere aansprakelijkheid van VDVDK is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover VDVDK die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan VDVDK in het desbetreffende kalenderjaar door Cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 150.000,00 (inclusief BTW).

3.3 VDVDK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van VDVDK gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van VDVDK en/of haar werknemers.

3.4 Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Client worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan VDVDK door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

3.5 Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan VDVDK verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door VDVDK aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is VDVDK niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

4. HONORARIUM EN BETALINGSVERPLICHTINGEN

4.1 VDVDK brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW), als- mede de gemaakte kosten van derden. VDVDK is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

4.2 Betaling van de declaraties van VDVDK dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van Cliënt uit hoofde van de nakoming door Cliënt van zijn jegens VDVDK geldende betalingsverplichting ter zake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is Cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van VDVDK die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

5. OVERIG

5.1 VDVDK en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

5.2 VDVDK kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie. VDVDK oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden eerst uit na verkregen toestemming Van de Deken van de toepasselijke Raad van de Orde.

5.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

5.4 Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van Cliënt.

5.5 Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door Cliënt aan VDVDK gegeven opdracht, de hoogte van de declaratie(s) en de niet-betaling of incasso ervan, worden met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter beslecht overeenkomstig de arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Advocatuur. Het bepaalde in Artikel 1020 lid 4 onder b, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing op geschillen betreffende de hoogte van de declaratie(s).

5.6 Ingeval Cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt het bepaalde in Artikel 5.5 slechts voor zover Cliënt niet binnen een maand nadat VDVDK hem of haar schriftelijk heeft meegedeeld een arbitrageprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te starten, te kennen geeft voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen (art. 6:236 onder n van het Burgerlijk Wetboek).

5.7 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.

Hierbij de algemene voorwaarden in pdf.