Privacy- & Cookieverklaring

De Maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over een levende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Voor Van Diepen Van der Kroef is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Dit brengt met zich mee dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens van betrokkenen op een veilige manier en conform de eisen van de AVG door ons kantoor verwerkt worden. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht in verband met persoonsgegevens die door Van Diepen Van der Kroef Advocaten bij u als betrokkene verzameld worden (uw persoonsgegevens).

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van de Maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Van Diepen Van der Kroef Advocaten, hierna gezamenlijk te noemen: ´Van Diepen Van der Kroef`, ‘ons kantoor’, ‘ons’ of ‘wij’. Wanneer u van ons kantoor diensten en/of producten afneemt, dan wel anderszins een overeenkomst met ons kantoor aangaat, contact opneemt met ons kantoor of een vestiging van ons kantoor bezoekt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
  • Gegevens van het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, zoals een IP-adres;
  • Gegevens over uw bezoek aan onze website;
  • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt ofwel omdat wij deze hebben verkregen uit andere bronnen zoals wederpartijen, andere advocaten, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster of andere openbare bronnen.

Verwerkingsdoeleinden

Wanneer wij uw persoonsgegevens bij u verzamelen, zijn deze gegevens bestemd voor een of meerdere van de volgende doeleinden. Dit kan zijn voor het leveren van onze juridische diensten, om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen, voor het in behandeling nemen van sollicitaties, voor het aangaan van arbeids-, stage- of samenwerkingsovereenkomsten, voor het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminars, voor het in behandeling nemen van vragen die op onze website achtergelaten zijn, dan wel voor het verbeteren van de werking van onze website.

De rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en ons aangegane overeenkomst of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen, dit noodzakelijk is om te voldoen aan  een wettelijke verplichting die op ons rust, u toestemming gegeven heeft in verband met een of meerdere specifieke doeleinden of indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons kantoor, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan onze belangen.

Categorieën ontvangers van de persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan medewerkers van onze organisatie die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming of overname van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier of leveranciers aan wie ondersteunende diensten worden uitbesteed, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een overheidsdienst, een toezichthouder, of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.  Die derde partij is eveneens gehouden tot naleving van de AVG. Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkings-verantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

Een derde land of een internationale organisatie

Indien het noodzakelijk is uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie (buiten de EU) zullen wij alleen hiertoe overgaan als er een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat of als er passende of geschikte waarborgen zijn en bekend gemaakt worden kan hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd

Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van die termijn

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang dit voor de eerdergenoemde verwerkingsdoeleinden waarvoor deze gegevens verzameld zijn noodzakelijk is, dan wel door een wettelijke bewaartermijn verplicht is, of tot vier weken nadat een door u gegeven toestemming ingetrokken wordt.

Rechten van de betrokkene

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u recht ons te verzoeken om inzage van de gegevens, om rectificatie van de gegevens, om verwijdering van de gegevens, of om beperking van de u betreffende verwerking.

Verder heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of beperking, dan wel een bezwaar of een verzoek om uw persoonsgegevens over te dragen, of een of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Wij streven ernaar dat u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons ontvangt.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Ons kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt onder andere te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Verder heeft u ook het recht om in verband met de verwerking door ons van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt een klacht indienen door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, of via het klachtenformulier op de website van de AP. 

Mogelijke gevolgen wanneer uw persoonsgegevens niet verstrekt worden

Als de verstrekking van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten zal een mogelijk gevolg zijn dat aan de overeenkomst geen uitvoering kan worden gegeven wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

Eventuele verdere verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer ons kantoor als verwerkingsverantwoordelijke voornemens mocht zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, verstrekt ons kantoor aan u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie. 

Cookieverklaring

Op onze website maken wij gebruik van cookies, waarover wij u graag informeren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het gebruik van onze website op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Naast de cookies die Van Diepen Van der Kroef plaatst kunnen ook derden cookies via onze website plaatsen.

Welke cookies gebruikt Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Hieronder informeren wij u over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en waarom.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Geplaatst door Max. bewaartermijn Werking en doel van cookie
       
CookieConsent Cookiebot 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
rc::a Google doorlopend Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.
rc::c Google sessie Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.
li_gc LinkedIn 2 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
awselbcors Optimizely sessie Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.
optimizelyRumLB Optimizely sessie Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.
Cookietest vandiepen.com 1 jaar Deze cookie onthoudt of u de informatiebalk hebt gezien en weg hebt geklikt.


Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Geplaatst door Max. bewaartermijn Werking en doel van cookie
       
lang [x2] LinkedIn sessie Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website
loglevel Spotify doorlopend Bewaart de instellingen en uitvoer bij het gebruik van de Developer Tools Console voor de huidige sessie.

 

Statistische cookies

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe onze bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Geplaatst door Max. bewaartermijn Werking en doel van cookie
       
AnalyticsSyncHistory LinkedIn 29 dagen Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen.
_at.hist.# vandiepen.com doorlopend Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan
_ga vandiepen.com 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_ga_# vandiepen.com 2 jaar Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.
_gat vandiepen.com 1 dag Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
_gid vandiepen.com 1 dag Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
optimizely_data$pending_events vandiepen.com doorlopend Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de bezoeker op een website te verbeteren.
optimizelyEndUserId vandiepen.com 10 jaar Gebruikt om te meten hoe geselecteerde gebruikers reageren op gerichte wijzigingen in de inhoud en functionaliteit van de website, om te bepalen welke variatie het meest effectief is in termen van het converteren van gebruikers naar klanten.

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Naam Geplaatst door Max. bewaartermijn Werking en doel van cookie
       
bcookie LinkedIn 2 jaar Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
bscookie LinkedIn 2 jaar Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
li_sugr LinkedIn 3 maanden Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers – Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken.
lidc LinkedIn 1 dag Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
UserMatchHistory LinkedIn 29 dagen Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
loc Oracle 13 maanden Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau).
uvc Oracle 13 maanden Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt.
xtc Oracle 13 maanden Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media.
sp_landing Spotify 1 dag Wordt gebruikt om audio-inhoud van Spotify op de website te implementeren. Kan ook worden gebruikt om gebruikersinteractie en voorkeuren te registreren in combinatie met audio-inhoud.
sp_t Spotify 1 jaar Wordt gebruikt om audio-inhoud van Spotify op de website te implementeren. Kan ook worden gebruikt om gebruikersinteractie en voorkeuren te registreren in combinatie met audio-inhoud.
yt-remote-cast-installed Youtube sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt-remote-connected-devices Youtube doorlopend Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube 179 dagen Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.
YSC Youtube sessie Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Youtube doorlopend Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt-remote-cast-available Youtube sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt-remote-device-id Youtube doorlopend Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt-remote-fast-check-period Youtube sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt-remote-session-app Youtube sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt-remote-session-name Youtube sessie Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video
yt.innertube::nextId Youtube doorlopend Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
yt.innertube::requests Youtube doorlopend Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
__atuvc vandiepen.com 13 maanden Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website.
__atuvs vandiepen.com 1 dag Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis.
_at.cww vandiepen.com doorlopend Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis
at-lojson-cache-# vandiepen.com doorlopend Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis
at-rand vandiepen.com doorlopend Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis
optimizelyDomainTestCookie vandiepen.com 10 jaar Volgt de conversie-rate tussen de gebruiker en de advertentiebanners op de website – Dit dient om de relevantie van de advertenties op de website te optimaliseren.
optimizely_data$#$event_queue vandiepen.com doorlopend
optimizely_data$#$events vandiepen.com doorlopend
optimizely_data$#$layer_states vandiepen.com doorlopend
optimizely_data$#$session_state vandiepen.com doorlopend
optimizely_data$#$variation_map vandiepen.com doorlopend
optimizely_data$#$visitor_profile vandiepen.com doorlopend

Google Services
Ook maken wij gebruik van Google services. Hier leest u Google’s Privacy & Terms.

Toestemming geven voor cookies

Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u toestemming geven voor cookies door in de cookiemelding op ‘Alles toestaan’ of ‘Selectie toestaan’ te klikken. Noodzakelijke cookies worden bij elk bezoek geplaatst. Andere cookies worden alleen geplaatst als u hier toestemming voor geeft. U kunt op ieder moment uw voorkeur aanpassen.

Hoe kunt u onze cookies verwijderen?

U kunt onze cookies verwijderen via de instellingen van uw browser of mobiele apparaat.

Identiteit en contactgegevens

Postadres: Overige:
Van Diepen Van der Kroef Advocaten Telefoon 0299-435222
Ter attentie van: Afdeling gegevensbescherming E-mail [email protected]
Koemarkt 5 Website: vandiepen.com
1441 DA  Purmerend KvK nummer 34330703

Ten slotte

Van Diepen Van der Kroef Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy- en cookieverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleegt u onze website daarom met regelmaat.

Datum waarop deze privacy- en cookieverklaring voor het laatst aangepast is: 21 april 2022.

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Vestigingen