Overheid te laat? Dwangsom!

Om trage besluitvorming door bestuursorganen tegen te gaan is recentelijk een wet van kracht, waarin is bepaald dat een bestuurorgaan bij het niet tijdig – binnen de daarvoor geldende termijn – nemen van een besluit, een dwangsom verschuldigd kan zijn voor elke dag dat het besluit uitblijft. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een besluit op de aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning of juist een besluit op een bezwaarschrift tégen het verlenen daarvan.

Indien de termijn voor het nemen van een besluit is verstreken (en het bestuursorgaan het besluit niet rechtsgeldig heeft opgeschort) moet het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke worden gesteld. Na de ingebrekestelling heeft het bestuursorgaan nog twee weken om het besluit te nemen. Neemt het bestuurorgaan niet alsnog het besluit gedurende deze twee weken, dan begint op de dag na het verstrijken van deze twee weken de dwangsom te lopen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag (maar kan in totaal niet meer dan € 1.260 bedragen).

Binnen twee weken nadat de laatste dag is verstreken waarover het bestuursorgaan een dwangsom dient te betalen, moet het bestuursorgaan de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom schriftelijk mededelen. Zes weken na deze bekendmaking, moet het verschuldigde zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer dat door de aanvrager in de ingebrekestelling is genoteerd.

Contactpersoon:
Marieke Snippe
m.snippe@vandiepen.com