Artikel wijziging vakantiewetgeving

Wet ‘Vakantiedagen tijdens ziekte en invoering van een vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen’ treedt op 1 januari 2012 in werking.

De eerste kamer heeft op 24 mei 2011 ingestemd met voornoemd wetsvoorstel. De reden voor de wetswijziging is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin is bepaald dat alle werknemers ongeacht hun gezondheidstoestand jaarlijks recht hebben op vier weken vakantie met behoud van loon (uitgaande van een fulltime dienstverband). Ook zieke werknemers hebben recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. De Nederlandse wet is op dit moment in strijd met de Europese uitspraak. Een wijziging van het wettelijk stelsel voor vakantiedagen was daarom noodzakelijk. Daarnaast wordt de mogelijkheid van opname van vakantie tijdens ziekte verduidelijkt. Ook wordt een vervaltermijn opgenomen om een stuwmeer van vakantiedagen te voorkomen. In deze nieuwsbrief zetten wij voor u uiteen hoe de vakantieregels volgens de nieuwe wet zijn. Houd er rekening mee dat bij CAO andere afspraken kunnen gelden.

Opbouw van vakantie tijdens ziekte
Huidig
Op dit moment is de opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers beperkt:

• een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is, bouwt alleen vakantieaanspraken op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode;

• een werknemer die de bedongen arbeid wegens ziekte slecht gedeeltelijk verricht, bouwt alleen vakantieaanspraken op over de tijd dat hij daadwerkelijk arbeid verricht.

Nieuw per 1 januari 2012
Er wordt voor de opbouw van minimum vakantierechten geen onderscheid meer gemaakt tussen zieke en gezonde werknemers. De beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers komt te vervallen:

• alle werknemers (zieke en gezonde) hebben jaarlijks recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen (vier keer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur). De opbouw van de vakantiedagen voor zieke werknemers wordt nu dus ook verbonden aan het recht op loon, welk recht ook in geval van ziekte bestaat.

Opnemen van vakantie tijdens ziekte
Huidig
• een werkgever is verplicht om werknemers ieder jaar in de gelegenheid te stellen om het wettelijk minimum aantal vakantiedagen op te nemen, dat geldt ook voor zieke werknemers;

• volledig arbeidsongeschikte werknemers kunnen wel op vakantie maar nemen geen vakantiedagen op;

• gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers nemen bij vakantie ook gedeeltelijk vakantie op.

Nieuw per 1 januari 2012
• alle werknemers (dus ook volledig zieke werknemers) zullen voor vakantie vakantiedagen moeten opnemen;

• ook voor re-integrerende zieke werknemers is de recuperatiefunctie van vakantie (in de zin van uitrusten van re-integratieverplichtingen) van belang;

• arbeidsongeschikte werknemers die gedeeltelijk hun eigen werk kunnen verrichten, zullen bij het opnemen van het wettelijk minimum aantal vakantiedagen vakantie voor de gehele arbeidsduur moeten opnemen (dus ook voor de uren dat er geen arbeid door ziekte wordt verricht).

Vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen
Huidig
• de aanspraak over opgebouwde vakantiedagen verjaart vijf jaar na de dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.

Nieuw per 1 januari 2012
• het recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen vervalt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantierechten zijn verworven;

• de vervaltermijn is van toepassing op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen dat na inwerkingtreding wordt opgebouwd (dus vanaf 1 januari 2012);

• voor het eerder opgebouwde wettelijk minimum aantal vakantiedagen blijft het oude systeem met een verjaringstermijn van vijf jaren gelden;

• op de vervaltermijn van zes maanden zijn twee uitzonderingen gemaakt. De vervaltermijn geldt niet:

1. indien de werknemer door toedoen van zijn werkgever niet alle vakantiedagen heeft kunnen opnemen en;
2. voor langdurige zieke werknemers die om medische redenen gedurende die periode niet in staat zijn om te re-integreren.

Tip
De nieuwe wettelijke bepalingen zien enkel op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. Bij individuele of collectieve arbeidsovereenkomst kan ten aanzien van de nieuwe wettelijke bepalingen niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, wel ten voordele. Ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen partijen in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken maken. Als werkgever is het daarom van belang om een goede registratie van de vakantiedagen bij te houden. In de registratie dient een onderscheid te worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en de verval- dan wel verjaringstermijn van de vakantiedagen.

Tot slot
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen heeft. In dat geval kunt u contact opnemen met één van onze arbeidsrecht advocaten.