Incassokosten: nieuwe wettelijke regeling

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling ten aanzien van incassokosten ingrijpend gewijzigd. De wet bepaalt voortaan hoeveel buitengerechtelijke incassokosten maximaal aan consumenten in rekening mogen worden gebracht. Bij zakelijke transacties kan contractueel van de nieuwe regeling worden afgeweken.

De op 1 juli 2012 van kracht geworden nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten geldt voor vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten en niet voor (bijvoorbeeld) schadevorderingen op grond van onrechtmatige daad. Het is niet mogelijk van de regeling af te wijken ten nadele van consumenten.

Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat er geen hogere incassokosten in rekening kunnen worden gebracht dan toegestaan volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. De toegestane vergoeding is een percentage van de uitstaande vordering zonder rente (de hoofdsom) volgens een staffel:

Hoofdsom

Percentage

Vergoeding incassokosten

Over de eerste € 2.500

15%

ten minste € 40,00

Over de volgende € 2.500

10%

Over de volgende € 5.000

5%

Over de volgende € 190.000

1%

Over het meerdere

0,5%

niet meer dan € 6.775,00

Discussie over de hoogte of de redelijkheid van de volgens het Besluit berekende vergoeding van buitengerechtelijke kosten is uitgesloten: de verschuldigdheid van het toepasselijke tarief staat vast. De rechter kan geen hogere incassokosten toewijzen, noch de incassokosten matigen. Uitgesloten is bovendien dat de rechter oordeelt dat incassohandelingen vallen onder de toegewezen proceskostenvergoeding.

Consumenten

Indien de schuldenaar een consument is, gelden aanvullende eisen. Incassokosten zijn dan alleen verschuldigd als de schuldenaar is aangemaand en een termijn van veertien dagen is gegeven om alsnog te betalen. Aanmanen kan niet al op voorhand, maar pas nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt. Indien niet wordt aangemaand, of indien alsnog tijdig en volledig wordt betaald zijn geen incassokosten verschuldigd.

Zakelijke relaties

Van de nieuwe regeling mag contractueel worden afgeweken in zakelijke verhoudingen. Dat betekent dat geldende contractvoorwaarden over buitengerechtelijke incassokosten onverminderd van kracht blijven.

De rechter kan de incassokosten die op grond van contractvoorwaarden van zakelijke relaties worden gevorderd toetsen aan de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en de incassokosten matigen volgens de daarvoor al bestaande richtlijnen (zoals die van het zogenaamde “Rapport Voorwerk II”). De vergoeding kan daardoor zelfs lager uitvallen dan op grond van de nieuwe regeling mogelijk zou zijn.

Betekenis voor de praktijk

De nieuwe wettelijke regeling is dwingend ten aanzien van consumenten. Algemene voorwaarden dienen dan ook met de regeling in overeenstemming te worden gebracht. Bovendien moet elke incasso worden voorafgegaan door een aanmaning.

Voor zakelijke verhoudingen verdient aandacht dat de gehanteerde (standaard)voorwaarden voor schuldeisers mogelijk nadelig uitpakken ten opzichte van de ingevoerde regeling. Het heeft daarom zin deze voorwaarden tegen het licht te houden.

De nieuwe regeling is van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis tot betaling van een geldsom waarbij de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt.

Van belang is ten slotte dat – als gevolg van invoering van Europese regels – ook de incassokosten bij handelstransacties nader zullen worden geregeld. Naar verwachting gebeurt dit al in 2013.