Nieuwe wet maakt aanbestedingen redelijker (?)

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet moet er voor zorgen dat aanbestedingen simpeler worden en toegankelijker zijn voor het MKB. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wet is ook dat de voorwaarden van de aanbestede opdrachten redelijker worden, dan tot voor 1 april 2013 het geval was.

Veranderingen in vogelvlucht
De Aanbestedingswet geldt voor opdrachten die vanaf 1 april 2013 in de markt worden gezet. De wet wordt ondersteund door het Aanbestedingsbesluit, een nieuw Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012) en de Gids Proportionaliteit. De oude regels zijn vervallen (zoals Bao, Bass, Wira, ARW 2005).

Er zijn nieuwe uitgangspunten, waarvan alleen bij uitzondering mag worden afgeweken, zoals:
– het samenvoegen (clusteren) van opdrachten is in principe niet toegestaan;
– opdrachten moeten in deelopdrachten (percelen) worden verdeeld;
– opdrachten worden gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving;
– omzeteisen worden niet meer gesteld.

Verder is opvallend:
– administratieve lasten gaan omlaag. Er zijn meer standaarddocumenten;
– alle opdrachten moeten op Tenderned.nl worden gepubliceerd;
– er zijn regels voor kleinere opdrachten (onder de Europese drempelwaarden);
– de termijn voor het starten van een kort geding is verlengd van 15 naar 20 dagen.

Gids Proportionaliteit
Tot nu toe werden regelmatig strenge en eenzijdige eisen gesteld aan de opdracht. De Gids Proportionaliteit bevat aanwijzingen voor de voorwaarden die een aanbestedende dienst kan hanteren. Bijvoorbeeld: geen zware referentie-eisen stellen, alleen eisen te stellen die direct in verband staan tot de opdracht, en redelijke contractvoorwaarden opnemen. De Gids Proportionaliteit is bindend. Alleen bij uitzondering kan de overheid er van afwijken.

De verwachting is gerechtvaardigd dat er veel zal veranderen aan de eisen die de overheid tot nu toe stelt bij aanbestedingen. Vooral te eenzijdige voorwaarden zullen sneuvelen (denk aan de onbeperkte aansprakelijkheid, de eenzijdige risicoverdeling en het uitsluiten van ontbinding). Dat maakt het voor veel bedrijven een stuk aantrekkelijker om met aanbestedingen mee te doen.

Contactpersoon:
Fanauw Hoppe
f.hoppe@vandiepen.com