Een gewaarschuwd projectontwikkelaar telt voor twee

Mededelingen en principebesluiten leiden niet tot een overeenkomst

In een op 10 april 2014 gepubliceerde zaak wordt opnieuw bevestigd hoe belangrijk het is dat – in dit geval: projectontwikkelaar Hoogewerf BV – met de juiste daartoe bevoegde (rechts)personen afspraken worden gemaakt en deze afspraken ook worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Mededelingen van (onbevoegde) ambtenaren dan wel principebesluiten van het college van B&W binden niet.

De feiten

Het afdelingshoofd van een gemeente brengt enkele probleemlocaties onder de aandacht van Hoogewerf BV. Er zouden enkele bedrijfsverplaatsingen plaats moeten vinden waarna herontwikkeling van die locaties zou kunnen plaatsvinden. Hoogewerf BV steekt vervolgens geld en tijd in het opstellen van een plan van aanpak, waaraan het college van B&W besluit in principe medewerking te verlenen. Uiteindelijk gaat de gemeente met een andere ontwikkelaar in zee. Hoogewerf BV vordert schadevergoeding, omdat een (ontwikkelings)overeenkomst zou zijn gesloten.

Het oordeel

Het hof oordeelt dat er geen overeenstemming is bereikt tussen partijen. Daarbij was het afdelingshoofd van de gemeente in dit geval ook niet vertegenwoordigingsbevoegd tot het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst. Hoogewerf BV kon ook weten dat dergelijke overeenkomsten in het algemeen niet mondeling plaatsvinden. Principebesluiten binden partijen evenmin, omdat dergelijke besluiten enkel worden genomen om te voorkomen dat ontwikkelaars verdere kosten maken aan projecten die niet op de noodzakelijke instemming van de plaatselijke overheid kunnen rekenen.

Advies

“Bezint voor u begint”. Maak duidelijke afspraken met daartoe bevoegde (rechts)personen en leg die vast in een schriftelijke overeenkomst. Dit bespaart een hoop tijd, geld en (negatieve) energie.

Lees hier de volledige uitspraak.