Verlagen reiskosten na overgang van onderneming

Wanneer personeel in het kader van een overgang van onderneming overgaat van de ene werkgever (de vervreemder) naar de andere werkgever (de verkrijger), wordt de verkrijger veelal geconfronteerd met verschillende arbeidsvoorwaarden binnen zijn organisatie. Dit geeft extra (administratieve) lasten voor de verkrijger en de ongelijkheid in de arbeidsvoorwaarden kan leiden tot ‘scheve gezichten’ onder het personeel. De verkrijger heeft in veel gevallen dan ook belang bij het gelijk trekken (lees: harmoniseren) van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever in de navolgende zaak heeft echter ervaren dat dit niet zo makkelijk gaat.

Feiten

Werknemer is met ingang van 1 april 2008 in dienst getreden bij Kup B.V. De onderneming van Kup B.V. is per 1 januari 2011 overgenomen door Jets B.V., waardoor werknemer van rechtswege in dienst kwam bij Jets B.V. (hierna: ‘Jets’). Aanvankelijk bleef het salaris, inclusief reiskostenvergoeding, van werknemer hetzelfde als voorheen bij Kup B.V. Tot en met april 2011 heeft Jets hem een reiskostenvergoeding van € 468,- per maand uitbetaald.

Per mei 2011 wenste Jets de arbeidsvoorwaarden van haar personeel te harmoniseren. In dat kader is werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voorgelegd, die hij op 27 mei 2011 heeft ondertekend. Vanaf mei 2011 heeft Jets werknemer conform de nieuwe arbeidsovereenkomst een veel lagere reiskostenvergoeding uitbetaald, te weten € 210,08 per maand.

Vordering werknemer

Werknemer vordert betaling van de oude reiskostenvergoeding, omdat hij in het kader van de overgang van onderneming geen afstand heeft kunnen doen van deze oude vergoeding, ook al heeft hij nadien ingestemd met de nieuwe, lagere reiskostenvergoeding.

Jets heeft zich verweerd tegen de vordering en er daarbij opgewezen dat werknemer in alle vrijheid heeft ingestemd met de nieuwe arbeidsovereenkomst en bijbehorende lagere reiskostenvergoeding.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter neemt als uitgangspunt dat in de Europese rechtspraak is bepaald dat de arbeidsovereenkomst (ook) na overgang van onderneming kan worden gewijzigd, met dien verstande dat de overgang van onderneming nooit op zichzelf een grond kan opleveren voor de wijziging.

De kantonrechter overweegt vervolgens dat in dit geval de overgang van onderneming de enige grond voor de Jets is geweest om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden aan werknemer. Daarbij wijst de kantonrechter op het volgende.

Harmonisering arbeidsvoorwaarden

Door de overgang van onderneming verkreeg Jets personeel van Kup B.V. met andere arbeidsvoorwaarden dan het personeel dat Jets reeds in dienst had. Deze andere arbeidsvoorwaarden zijn een rechtstreeks gevolg van de overgang van de onderneming. Dit rechtstreekse gevolg wilde Jets wijzigen met een harmonisatie via een nieuw arbeidscontract. Dat nieuwe arbeidscontract had als ingangsdatum de dag van de overgang van de onderneming en wijzigde daarmee met terugwerkende kracht de rechtsgevolgen van de overgang van de onderneming. De conclusie is dat dit nieuwe arbeidscontract geen rechtsgevolg heeft ten aanzien van de wijziging van de reiskostenregeling, vanwege de rechtsbescherming die werknemer toekomt wegens de overgang van de onderneming. Deze rechtsbescherming is van openbare orde, zodat werknemer geen afstand heeft kunnen doen van zijn recht op een reiskostenvergoeding van € 468,- per maand.

De kantonrechter concludeert derhalve dat werknemer jegens Jets aanspraak heeft gehouden op de reiskostenvergoeding van € 468,- per maand.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2013, ECLI 2013:10735

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten en het verscheen ook op HR Praktijk.