AAN LAGERWAL? Ken uw rechten & plichten en voorkom problemen…

U komt liever niet in aanraking met advocaten… Toch zijn er situaties denkbaar, dat tussenkomst van een advocaat onvermijdelijk is. Bijvoorbeeld in geval van schade en aansprakelijkheidskwesties betreffende uw schip. En er zijn meer situaties denkbaar waarin u de hulp van een advocaat kunt inroepen. Dan is het wel zo prettig als die advocaat affiniteit heeft met de watersport.

Weigering dekking door verzekeringsmaatschappij

Stel u wilt een lange reis in het buitenland maken. Bij de voorbereidingen op het vertrek, behoeven ook de juridische aspecten van die reis aandacht. Wordt over de juridische aspecten vooraf niet nagedacht, dan kan eventuele schade groot zijn. Zo heeft de rechtbank in Rotterdam op 30 januari 2013 een vonnis gewezen in een interessante zaak. De kern van het geschil betrof de vraag of de verzekeringsmaatschappij dekking mocht weigeren. Dit op grond van de clausule dat stalling in het buitenland alleen is verzekerd, indien het vaartuig een vaste ligplaats heeft in een bewaakte marina. De zaak betrof een vaartuig dat door de eigenaar onder toezicht, tijdelijk was achtergelaten op een mooringplaats in Amerika.

Gedurende de afwezigheid van de eigenaar passeerde de tropische storm Irene. Een schip dat ten zuiden van het desbetreffende vaartuig lag, brak los waardoor een aanvaring ontstond. Vervolgens brak het vaartuig ook los en raakte aan lagerwal, met grote schade tot gevolg.

Uitspraak rechter

De rechter oordeelde dat uitleg van de verzekeringsvoorwaarden met zich mee brengt dat een mooringplaats geen vaste ligplaats is en dat er ook geen sprake was van een bewaakte marina. De rechter achtte het aannemelijk dat de verzekeringsmaatschappij de clausule mede had geformuleerd om het risico op stormschade te verkleinen. En niet enkel om het risico op diefstal te verkleinen, zoals door de eigenaar is beargumenteerd. De verzekeringsmaatschappij mocht de dekking dan ook weigeren. De eigenaar bleef vervolgens met een enorme schadepost zitten. Als de eigenaar vooraf zijn verzekeringspolis juridisch had laten checken, dan had veel leed en schade kunnen worden voorkomen.

Voor vragen kunt u contact op nemen met Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Hoorn. Dit artikel verscheen ook in Messink Magazine, een relatiemagazine van Messink Yachting