Werkgever verhaalt loon en ontslagvergoeding op opdrachtgever na ongeval werknemer

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een fout van een derde, kan de werkgever onder meer de loonkosten die hij moet doorbetalen aan de zieke werknemer verhalen op deze derde. In de navolgende zaak wordt een werknemer bij een opdrachtgever overreden door een vorkheftruck. De werkgever van de overreden werknemer vordert in deze zaak niet alleen betaling van de loonkosten, maar ook de ontslagvergoeding die hij aan de werknemer heeft moeten betalen.

Pyxis is een full service logistieke onderneming. De heer Jansen (hierna: “Jansen”) is als chauffeur in dienst geweest bij Pyxis. Op 6 juli 2012 moest Jansen bij Persgroep goederen laden. Hierbij is Jansen in de laadhal van Persgroep aangereden door een vorkheftruck die op dat moment bestuurd werd door een werknemer van Persgroep (hierna: “Smit”). Jansen heeft het volgende over het ongeval verklaard: “Ik moest naar toilet. De laadklep was al naar beneden en ik ging richting toilet. Voordat ik wist wat er gebeurde lag ik op de grond onder de vorkheftruck.”

Smit heeft over het ongeval het volgende verklaard: “De pallets waarachter het slachtoffer vandaan kwam ontnamen mij het zicht waardoor ik het slachtoffer niet heb gezien. De heftruck waarop ik reed kan volgens de fabrieksnorm niet harder rijden dan maximaal 16 km per uur. Op het moment dat ik het slachtoffer aanreed, reed de heftruck in ieder geval niet op maximale snelheid.”

Het ongeval is geregistreerd door 2 camera’s die zich elk op een andere positie in de laadhal bevonden.

Arbeidsongeschikt

Als gevolg van het ongeval is Jansen arbeidsongeschikt geraakt en gebleven tot aan het einde van zijn dienstverband. De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van het ongeval een onderzoek gedaan en een ongevalsrapport uitgebracht. In het rapport staat onder meer het volgende:

“Toen het slachtoffer achter de pallet met kranten vandaan kwam was de heftruck het slachtoffer al zo dicht genaderd dat een ongeval niet te voorkomen was. De opname van het ongeval is door mij later teruggezien. Hieruit bleek mij dat er geen sprake was van onvoorzichtig handelen van de heftruckchauffeur.”

Pyxis heeft Persgroep aansprakelijk gesteld voor de schade die zij als gevolg van het ongeval heeft geleden en nog lijdt. Persgroep heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen. De arbeidsovereenkomst tussen Pyxis en Jansen is op 12 maart 2013 geëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij een ontslagvergoeding aan Jansen is betaald.

Vordering werkgever

Pyxis vordert onder meer een verklaring voor recht dat Persgroep aansprakelijk is en een veroordeling van Persgroep tot betaling van een voorschot van ruim € 30.000,- op de schadevergoeding.

Uitspraak rechtbank

Ten aanzien van de vraag of Smit onzorgvuldig gehandeld heeft, overweegt de rechtbank het volgende. Een vorkheftruck is een potentieel gevaarlijk werktuig, in die zin dat het een snel wendbaar voertuig is waar vanaf het zicht niet altijd even goed is. Dit geldt te meer wanneer de heftruck gebruikt wordt in een ruimte waarin het zicht verminderd is door de aanwezigheid van pallets. Dat betekent dat van een bestuurder van een vorkheftruck extra zorgvuldigheid mag worden gevergd ten opzichte van personen die zich in de nabijheid van de vorkheftruck bevinden of kunnen bevinden. De rechtbank volgt Persgroep niet in haar betoog dat Smit Jansen niet op die plek, te weten als voetganger op de laadvloer, hoefde te verwachten. Vast staat dat, zo volgt uit de eigen stelling van Persgroep, zich in de laadhal doorgaans drie distributiecoördinatoren te voet bevinden. Dit betekent dat zich in de laadhal, behalve vorkheftrucks en vrachtwagens, ook voetgangers bevinden. Smit diende dus in beginsel rekening te houden met de aanwezigheid van voetgangers in de laadhal.

Persgroep heeft nog gesteld dat Smit Jansen niet heeft gezien en ook niet kon zien, zodat Smit niet onzorgvuldig heeft gehandeld. De rechtbank passeert dit verweer. Het gaat immers om de vraag of Smit voldoende maatregelen heeft genomen om er voor te zorgen dat hij, in aanmerking genomen de mogelijkheid dat er zich personen op de laadvloer kunnen begeven, een zo goed mogelijk zicht had op wat zich rondom de stapel pallets afspeelde om zodoende de kansen op een ongeval tot een minimum te beperken. Daarbij kan gedacht worden aan het passeren van de pallets met gereduceerde snelheid, het met een ruime bocht langs de pallets rijden en/of het nemen van maatregelen om het zicht op de situatie ter plekke zo goed mogelijk te doen zijn. Niet is gebleken dat Smit dergelijke maatregelen genomen heeft.

Onzorgvuldig handelen

Het voorgaande brengt de rechtbank tot het oordeel dat Smit onzorgvuldig heeft gehandeld. Omdat Smit een werknemer van Persgroep was, is Persgroep aansprakelijk voor de schade die Jansen heeft geleden door het ongeval. Nu Jansen ten tijde van het ongeval in dienst was bij Pyxis betekent het voorgaande dat Pyxis het door haar aan Jansen tijdens diens arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon als schade op Persgroep kan verhalen.

Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat Persgroep aansprakelijk is voor de schade, resteert de vraag naar de omvang van deze aansprakelijkheid. In dat kader heeft Persgroep gesteld dat Jansen zelf ook onzorgvuldig heeft gehandeld en daardoor heeft bijgedragen aan zijn eigen schade (lees: eigen schuld). Met betrekking tot dit eigen schuld-verweer overweegt de rechtbank als volgt:

“Vast staat dat Jansen gedurende een langere periode diverse nachten in de laadhal van Persgroep aanwezig was om zijn vrachtwagen te laden. Jansen mocht daardoor bekend verondersteld worden met de dagelijkse gang van zaken in en rondom de laadhal. Aangenomen kan worden dat hij er mee bekend was dat in de laadhal vorkheftrucks af en aan reden. Daarop diende hij gedurende zijn aanwezigheid in de laadhal acht te slaan en voor zover mogelijk in zijn gedrag rekening mee te houden.

Uit de ter zitting getoonde en besproken opnames van het ongeval blijkt dat Jansen, komende vanachter een stapel pallets, zonder op of om te kijken en zonder zijn pas in te houden de laadvloer op loopt. Door zonder zich ervan te vergewissen dat de laadvloer, waarvan hij wist dat daar vorkheftruks reden, vrij was alvorens deze te betreden is het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade naar het oordeel van de rechtbank mede het gevolg van de eigen gedragingen van Jansen en wel in die mate dat 40 % daarvan aan Jansen zelf toegeschreven moet worden.”

Ontslagvergoeding

Als schade heeft Pyxis onder meer opgevoerd de netto loonkosten en een ontslagvergoeding. Persgroep heeft betwist dat zij gehouden zou zijn om de ontslagvergoeding te betalen. De rechtbank volgt Persgroep niet. Pyxis heeft immers gesteld en bewezen dat Jansen bij Pyxis in dienst was op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat de loonkosten zonder ontslag waren opgelopen. De ontslagvergoeding moet daarom worden aangemerkt als kosten ter beperking van schade en komt daardoor wel voor vergoeding door Persgroep in aanmerking.

Hoe hoog de schadevergoeding wordt, is nog niet duidelijk, omdat de rechtbank de zaak heeft aangehouden en Pyxis de gelegenheid heeft geboden haar schade nader te specificeren en te onderbouwen.

Uitspraak rechtbank Noord-Holland 4 juni 2014, ECLI 2014:5125

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten en het verscheen ook op HRPraktijk.