De turboliquidatie – wat zijn de voordelen, nadelen en risico’s?

De turboliquidatie wordt gezien als een snelle manier om een vennootschap zoals een bv, stichting te ontbinden en te liquideren. Het besluit tot ontbinding van de vennootschap door middel van een turboliquidatie dient door de algemene vergadering (van aandeelhouders) te worden genomen. Door het nemen van het besluit houdt de vennootschap in principe direct op te bestaan, indien de vennootschap geen baten meer heeft. Wel moet de liquidatie nog bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister worden ingeschreven.

Voorwaarden van een turboliquidatie

In de wet is bepaald dat een vennootschap ophoudt te bestaan, indien de vennootschap op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft. Voor het bepalen van het tijdstip van ontbinding is het besluit van de algemene vergadering bepalend. Onder baten wordt verstaan alle activa op de balans van de vennootschap. Indien er wel baten aanwezig zijn ten tijde van de ontbinding, kan de vennootschap niet door middel van een turboliquidatie worden ontbonden, maar dient het vermogen van de vennootschap te worden vereffend. In dat geval zal een vereffenaar moeten worden aangesteld. Bij de turboliquidatie is dat echter niet het geval.

Het voordeel van een turboliquidatie

Het voordeel van de turboliquidatie is dat een vennootschap snel kan worden afgewikkeld zonder dat een vereffenaar moet worden benoemd en de procedure van ontbinding daardoor kosten bespaard. In principe vindt de feitelijke afwikkeling van baten en schulden plaats, voordat het besluit tot ontbinding wordt genomen.

In tegenstelling tot een (traditionele) ontbindingsprocedure middels vereffening van het vermogen van de vennootschap is het bij een turboliquidatie niet vereist dat het plan van verdeling van het vermogen van de vennootschap en de rekening en verantwoording door de vereffenaar wordt gedeponeerd en gepubliceerd in een landelijk dagblad. Voordeel is dat ook de periode van twee maanden na de publicatie in het landelijke dagblad niet afgewacht dient te worden, voordat de verklaring van non-verzet kan worden opgevraagd. Bij een (traditionele) ontbindingsprocedure door vereffening moeten derhalve meer stappen worden genomen, waardoor deze procedure meer kosten veroorzaakt en meer tijd in beslag neemt.

Kent de turboliquidatie ook nadelen en risico’s?

Zoals hiervoor toegelicht houdt de vennootschap op te bestaan, indien er geen bekende baten van de vennootschap zijn op het moment dat het besluit tot ontbinding door het bevoegde orgaan is genomen. Mocht na het ontbindingsbesluit blijken dat de vennootschap wel baten had, kan dit tot gevolg hebben dat de vennootschap (formeel juridisch) nooit is ontbonden, maar altijd heeft blijven bestaan (zie onder andere een uitspraak van de Rechtbank Haarlem JOR 2007/262).Indien de vennootschap bekende schulden heeft en het besluit wordt genomen de vennootschap door middel van een turboliquidatie te ontbinden, dreigt het risico dat de vennootschap, onder andere, geacht wordt in een toestand te verkeren dat zij is opgehouden met betalen (zie onder andere Rechtbank Arnhem 26 juli 2006, JOR 2007/29). In situaties waarin een vennootschap (bekende) schulden heeft, is derhalve extra voorzichtigheid noodzakelijk.

In dat geval kan dit ernstige gevolgen hebben voor haar bestuurders. Indien de bestuurders erop hebben vertrouwd dat de vennootschap is ontbonden en derhalve is opgehouden te bestaan, zullen de bestuurders niet (meer) aan de op hun rustende doorlopende verplichtingen kunnen voldoen. Voorbeelden van deze verplichtingen zijn de betaling van de kosten aan de Kamer van Koophandel of de verplichting tot opstellen en publiceren van een jaarrekening.

Indien de bestuurder(s) van een vennootschap niet aan hun bestuursverplichtingen voldoen, worden zij geacht hun taak niet naar behoren te hebben vervuld en kunnen zij aansprakelijk zijn. In een eventuele faillissementssituatie, die na ontbinding kan volgen, kan een bestuurder die niet aan zijn administratieplicht (ex artikel 2:10 BW) en zijn verplichting tot publicatie van de jaarrekening (ex artikel 2:394 BW) heeft voldaan door de curator aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in de boedel van de vennootschap (ex artikel 2:248 BW). Het tekort in de boedel omvat alle schulden van de failliete vennootschap.

In het kader van de voorwaarde dat een vennootschap geen baten meer mag hebben, indien deze vennootschap middels een turboliquidatie wordt ontbonden, moet ook een eventueel positief aandelenkapitaal in acht worden genomen. Van belang is dat het vermogen van de vennootschap door bijvoorbeeld een negatieve winstreserve of schulden daadwerkelijk nihil is. Hierbij moet er ook goed op worden gelet dat een vordering op een aandeelhouder of een eventuele belastingteruggave wordt gezien als een bate.

Conclusie

De conclusie luidt dat de turboliquidatie naast de evidente voordelen ook nadelen kent. Indien wordt besloten om een vennootschap door een turboliquidatie te ontbinden, moet dit besluit door de betrokken personen weloverwogen worden genomen. Door zich te laten adviseren door een deskundige adviseur kunnen de risico’s goed in kaart en beperkt worden gebracht en worden beperkt.

Indien u vragen heeft over het ontbinden van een vennootschap door middel van een turboliquidatie, kunt u per e-mail contact opnemen met Evert Baart (e.baart@vandiepen.com) of bellen naar 020 574 74 74.