De Wet Werk en Zekerheid en de Werkloosheidswet; wat gaat er veranderen?

Per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 wordt de Werkloosheidswet gewijzigd. Deze wijziging is een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Passende arbeid
Na een half jaar WW-uitkering is alle arbeid passend. Dit houdt in dat noch het salaris noch het niveau van de nieuwe baan een belemmering is om deze baan te accepteren of daarop te solliciteren. De sanctie hierop is een weigering dan wel stopzetting van de WW-uitkering.

Inkomensverrekening
Van elke verdiende bruto euro mag 30% behouden worden. In de huidige situatie worden alle bijverdiensten/inkomsten direct verrekend. Werken levert dan altijd meer inkomsten op dan niet werken.

Wijzigingen per 1 januari 2016

Aanpassing duur WW
Per 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering stap voor stap teruggedraaid met 1 maand per kwartaal. Vanaf 1 januari 2019 is de maximale WW-uitkering 24 maanden. De hoogte van de WW-uitkering blijft gelijk.

Aanpassing opbouw WW
Gedurende de eerste 10 jaar van hun loopbaan bouwen werknemers per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna is de opbouw een halve maand WW-recht per gewerkt jaar.

Overgangsrecht

Bij de berekening van het recht op WW na 1 januari 2016 wordt het arbeidsverleden tot 1 januari 2016 berekend op basis van het huidige recht. De WW-rechten die zijn opgebouwd tot 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand. Voor werknemers die per 1 januari 2016 recht hebben op een WW-uitkering tussen 25 en 38 maanden geldt nog een extra overgangsrecht. In de periode vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt de WW duur per kwartaal aftellend teruggebracht naar 24 maanden.

CAO afspraken

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat op CAO-niveau de huidige hoogte en duur van de WW-uitkering gehandhaafd kan worden. Bij CAO kunnen afspraken gemaakt worden over deze verlenging van de publieke WW-uitkering.

Tabel veranderingen WW

Hoe is het?

Hoe wordt het?

(Publieke) duur: maximaal 38 maanden

Maximaal 24 maanden

Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon

Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon

Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW

1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW

Na 1 jaar is alle arbeid passend

Na ½ jaar is alle arbeid passend

Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening

Inkomensverrekening vanaf 1ste WW-dag