Hoge Raad verduidelijkt: vennoten zijn ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat zij tot de vennootschap toetraden

De Hoge Raad heeft op 13 maart 2015 een arrest gewezen waarin hij heeft geoordeeld dat vennoten ook aansprakelijk zijn voor schulden die vóór hun toetreding zijn ontstaan. Dit heeft in de praktijk gevolgen voor de toetredende vennoot.
De Hoge Raad legt aan zijn oordeel ten grondslag:

  • dat in de artikelen 18 en 19 van het Wetboek van Koophandel, die kort gezegd bepalen dat vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) en beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (CV) hoofdelijk verbonden zijn voor de verbintenissen van de vennootschap, geen beperking valt te lezen voor aansprakelijkheid van de (beherend) vennoten voor verbintenissen van de vennootschap die zijn ontstaan nadat een vennoot is toegetreden;
  • dat de strekking van de artikelen 18 en 19 lid 1 Wetboek van Koophandel meebrengen dat de hoofdelijke verbondenheid van de vennoten alle schulden betreft die ten tijde van hun toetreding tot de vennootschap bestaan of daarna ontstaan;
  • dat deze wetsuitleg voor wat betreft een CV strookt met de uitleg van de wetsartikelen van de aansprakelijkheid van een stille vennoot die in strijd met artikel 20 lid 2 WvK beheersdaden uitoefent en daarmee ingevolge artikel 21 WvK hoofdelijk aansprakelijk wordt voor alle schulden en verbintenissen, ook voor de schulden die zijn ontstaan vóórdat de stille vennoot in strijd met het beheersverbod handelde;

Extra verhaalsmogelijkheid voor bestaande schuldeisers bij toetreding nieuwe vennoot

Door het aannemen van aansprakelijkheid van de vennoten voor schulden die vóór hun toetreding zijn ontstaan, krijgen bestaande schuldeisers er door de toetreding van een nieuwe vennoot een verhaalsmogelijkheid bij. De Hoge Raad overweegt dat het feit dat de schuldeisers een rechtsbetrekking zijn aangegaan met een vennootschap voor de verbintenissen waarvan de (beherend) vennoten volgens de wet persoonlijk instaan, een deugdelijke grond oplevert voor de extra verhaalsmogelijkheid.

Rechtszekerheid

De Hoge Raad overweegt voorts dat door het aannemen van deze regel van aansprakelijkheid de rechtszekerheid is gediend. Een onderzoek naar het ontstaansmoment van verbintenissen om te bezien welke vennoot hiervoor aansprakelijk is, kan nu immers achterwege blijven.

Toetreden tot een vennootschap?

Indien u als (beherend) vennoot wenst toe te treden tot een bestaande vennootschap (CV of VOF), is het dus van belang dat u inzicht krijgt in de schuldenpositie van de vennootschap. Daarnaast is het verstandig garanties van de andere vennoten te bedingen dan wel afspraken te maken over de onderlinge draagplicht ten aanzien van reeds bestaande schulden.

Dit artikel is geschreven door de sectie ondernemingsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Heeft u vragen over toetreden tot een vennootschap, neem dan gerust contact met ons op.