Update Wet Werk en Zekerheid – schriftelijke aanzegging

Per 1 januari 2015 is in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de aanzegverplichting bij de overeenkomst voor bepaalde tijd in werking getreden.

Wettelijke regeling – schriftelijke aanzegging

De werkgever dient de werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over:

  1.  het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, en
  2. bij voortzetting: de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Deze verplichting is niet van toepassing indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen van korter dan zes maanden of bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, aldus afhankelijk is van een gebeurtenis.

Indien de werkgever deze aanzegverplichting in het geheel niet is nagekomen, is de werkgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon van één maand. Is de werkgever de verplichting niet tijdig nagekomen, dan is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd.

Aanzegverplichting en schriftelijkheidsvereiste

Inmiddels zijn een aantal procedures over de aanzegverplichting gevoerd waarbij de uitleg van het schriftelijkheidsvereiste aan de orde is gekomen. De kantonrechter Rotterdam heeft bepaald dat alleen door een schriftelijke aanzegging voldaan kan worden aan de aanzegverplichting (1). Aan een mondelinge aanzegging komt geen betekenis toe. In het kader van de bewijslast zal de werkgever moeten bewijzen dat hij daadwerkelijk en tijdig heeft aangezegd. Aangezien de aanzegging schriftelijk dient te geschieden, is het aan te raden om de aanzegging aangetekend te versturen.

In de casus bij de kantonrechter Rotterdam heeft de werkgever de brief met de aanzegging niet per aangetekende post verstuurd. De werkgever heeft niet kunnen bewijzen dat de werknemer de brief daadwerkelijk ontvangen heeft. Volgens de kantonrechter komt aan de vermeende brief geen betekenis toe omdat voor de schriftelijke aanzegverplichting de ontvangsttheorie geldt. Die theorie houdt in dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring enkel werking heeft, wanneer vaststaat dat die verklaring de betrokken persoon ook daadwerkelijk bereikt heeft.

Advies: verstuur aanzegging per aangetekende post

Aangezien uit de jurisprudentie blijkt dat de kantonrechters de schriftelijke aanzegverplichting strikt toepassen zal het achterwege laten hiervan leiden tot de verplichting om de vergoeding te betalen van maximaal één maandsalaris. Uit bewijsrechtelijk oogpunt is het aan te raden om de aanzegging per aangetekende post te versturen.

Dit artikel is geschreven de sectie Arbeidsrecht vanVan Diepen Van der Kroef Advocaten.

__________________________

(1) 5 juni 2015 (AR 2015-0521)