Nieuws

Hoge Raad: Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

In een tweetal uitspraken van 18 september 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor het niet tijdig aanpassen van de Nederlandse vakantiedagenwetgeving aan de Europese Richtlijn. De Staat dient de schade te vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers hierdoor hebben geleden. Oude Nederlandse wetgeving Op grond van artikel 7:635 lid 4 […]

Lees meer

De transitievergoeding in vogelvlucht

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Hieronder volgt een overzicht van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding. Vereisten transitievergoeding Voorts geldt dat de arbeidsovereenkomst: door […]

Ontbreken van vaststellingsovereenkomst betekent geen overeenstemming over hoogte ontslagvergoeding

Werkneemster is in dienst bij Delphi als ontbijtmedewerkster. Op 30 april 2013 heeft werkneemster zich ziek gemeld. Arbeidsongeschikt als gevolg van verstoorde werkrelatie Op 29 augustus 2013 heeft werkneemster zich in een gesprek beklaagd over seksueel intimiderend gedrag van een collega. Werkneemster blijft arbeidsongeschikt als gevolg van een verstoorde werkrelatie. Beëindigingsvoorstel Delphi heeft op 23 […]

Ontslag op staande voet vanwege uitdrukkelijk geweigerde vakantie

Ontslag op staande voet geldig in voorlopige voorziening bij directeur die zonder toestemming op vakantie gaat. Een gebrek aan opgebouwde vakantiedagen nuanceert het systeem van artikel 7:638 BW en maakt dat werkgever een verzoek van werknemer mag weigeren. Verzoek tot vakantie geweigerd Werknemer is op 1 januari 2011 in dienst getreden bij werkgever als manager. […]