De failliete franchisegever

De retail heeft een aantal zware jaren achter de rug. Aan de kaalslag in de Nederlandse retail-sector lijkt voorlopig nog geen einde te zijn gekomen. Afgelopen maanden zijn grote ketens als V&D, Manfield en Invito op de fles gegaan. Recentelijk is ook de franchiseorganisatie DA Retailgroep failliet verklaard. Wat betekent dit voor de zelfstandige franchisenemers?

Positie franchisenemers

Het uitgangpunt in de Faillissementswet is dat lopende overeenkomsten, waaronder franchiseovereenkomsten, door het faillissement niet worden aangetast. In beginsel loopt een franchiseovereenkomst in een faillissementssituatie dus gewoon door en zal ook de curator de daarin vervatte afspraken moeten naleven. In een franchiseovereenkomst is echter vaak een beëindigingsbepaling opgenomen die inhoudt dat, indien er sprake is van een faillissement, de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd. Zowel de curator als de franchisenemer kunnen dan in beginsel tot een opzegging overgaan.

In het geval van een faillissement van de franchisegever doet een franchisenemer er verstandig aan om schriftelijk aan de curator te vragen om binnen een termijn van 14 dagen aan te geven of hij bereid is de franchiseovereenkomst vrijwillig na te komen. Blijft een reactie binnen die termijn uit of doet de curator de overeenkomst niet gestand, dan verliest de curator het recht om zelf nakoming van de franchiseovereenkomst te vorderen.

Openstaande facturen

Doorgaans zal de curator de incasso van vorderingen – zoals openstaande franchisefee’s – op zich nemen. Soms hebben franchisenemers vóór het faillissement facturen met een bepaalde reden onbetaald gelaten. Bijvoorbeeld omdat de franchisegever goederen niet of niet tijdig heeft geleverd of onvoldoende marketingondersteuning heeft geboden. Afhankelijk van de situatie kan door de franchisenemer een beroep op wanprestatie worden gedaan. De schade van de franchisenemer kan bij een geslaagd beroep op wanprestatie door verrekening met de openstaande facturen worden gecompenseerd.

Doorstart van de onderneming

De onderneming van DA Retailgroep zal naar verluidt worden doorgestart door een aan het huidige management gelieerde partij. Onderdeel van die doorstart zal vermoedelijk zijn dat de curator de franchiseovereenkomsten zal ‘overdragen’ aan de doorstartende partij. Dit gaat via de juridische figuur van contractsoverneming. Voor contractsoverneming is vereist dat de franchisenemer daaraan haar medewerking verleent. De franchisenemer mag immers zelf bepalen of zij met de doorstartende partij in zee gaat. De medewerking kan ook worden geacht stilzwijgend te zijn verleend, bijvoorbeeld doordat de franchisenemer de franchisefee aan de doorstartende partij is gaan betalen. Indien de contractsoverneming tot stand komt, dan blijven alle bepalingen in de franchiseovereenkomst tussen partijen van kracht.

Bent u als franchisenemer niet voornemens om met de doorstartende partij in zee te gaan of wenst u tot andere franchisevoorwaarden te komen, ben er dan alert op dat u geen (stilzwijgende) medewerking aan de contractsoverneming verleent. Wilt u meer weten over uw juridische positie als franchisenemer? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Dit artikel verscheen eerder in Careality, het onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche.

Dit artikel is geschreven door onze sectie insolventierecht van Van Diepen van der Kroef Advocaten te Utrecht. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 030- 236 4600.