Einde faillissement, wat nu?

Wat betekent het voor u, als schuldeiser in het faillissement van een debiteur, wanneer het faillissement van uw debiteur (schuldenaar) wordt beëindigd? De meest voorkomende wijzen van beëindiging van een faillissement zijn de opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw en de vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. Bij beide opheffingen krijgen concurrente schuldeisers geen uitkering op hun vorderingen en vindt er geen verificatievergadering plaats.

Indien er wel voldoende baten in de boedel aanwezig zijn kan een faillissement onder andere eindigen zodra de geverifieerde schuldeisers volledig zijn betaald of de slotuitdelingslijst verbindend is geworden waarbij concurrente schuldeisers een gedeeltelijke uitkering ontvangen.

Na het einde van het faillissement herkrijgt de debiteur (schuldenaar) het beheer en de beschikking over zijn/haar vermogen. Echter, indien uw debiteur een rechtspersoon betreft heeft dit weinig betekenis. Een rechtspersoon wordt namelijk ontbonden na de beëindigen van een faillissement.

Als schuldeiser herkrijgt u na de beëindiging van het faillissement uw rechten van executie op de goederen van de debiteur voor het onbetaald gebleven deel van uw vordering. Zoals hiervoor aangegeven heeft dit voor u geen betekenis als de debiteur een rechtspersoon betreft. Bij een natuurlijk persoon ligt dit anders en kunt u de debiteur weer opnieuw aanspreken. Heeft er een verificatievergadering plaatsgevonden dan helpt de wet u bij een executie, doordat het proces-verbaal van de verificatievergadering voor u een voor tenuitvoerlegging vatbare titel oplevert. U heeft alsdan geen vonnis van de rechtbank meer nodig om te executeren. Vraag blijft natuurlijk wel, wat valt er na een faillissement nog te halen?

Let wel, indien u als schuldeiser in een faillissement van uw debiteur wilt meedraaien, dan is het van belang dat u uw vordering op juiste wijze ter verificatie indient bij de curator. Indiening dient te geschieden door of namens u zelf, waarbij u ,met stukken onderbouwd (zoals een factuur), de aard, het bedrag en het karakter van de vordering uiteen zet. Tevens is het van belang dat u uitdrukkelijk aangeeft of u aanspraak maakt op een recht van voorrang, een (zakelijk) zekerheidsrecht of een retentierecht.

Verder kunt u bij beëindiging van een faillissement bij BTW belaste vorderingen, de BTW terugvragen indien uw vordering door het faillissement (gedeeltelijk) onbetaald blijft.

Wenst u meer informatie te ontvangen over wat u kunt doen als een debiteur in staat van faillissement wordt verklaard of wat de beëindiging van een faillissement voor u betekent, neem dan contact op met onze sectie insolventierecht.