NOW aangepast en verduidelijkt

In een eerder artikel informeerden wij u al over de publicatie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW-regeling”). Inmiddels heeft ten aanzien van enkele technische aspecten van deze regeling alweer een wijziging plaatsgevonden. De wijzigingsregeling is op 4 april jl. in werking getreden. De aanpassingen worden in dit artikel kort toegelicht.

Berekening subsidie bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming gelden verschillende voorwaarden. Zo is onder andere als voorwaarde gesteld dat in de periode van 17 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag wordt ingediend. Als blijkt dat niet is voldaan aan deze voorwaarde dan zal UWV de subsidie korten.

Voor wijziging van de NOW-regeling werd het loon van de werknemers voor wie na 18 maart 2020 toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen was ingediend, verhoogd met 50%. Het totaalbedrag werd vervolgens in mindering gebracht op de loonsom van januari 2020. In deze berekening werd onbedoeld een correctie voor omzetverlies toegepast.

Als gevolg van een wijziging van de regeling vindt géén correctie meer plaats voor omzetverlies. Indien voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan in het geval van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

De berekening wordt in de Kamerbrief bij de wijzigingsregeling aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht.

Aanpassing vaststellingstermijn

De vaststellingstermijn is verruimd van 22 weken naar 52 weken zodat UWV voldoende tijd heeft om de verzoeken te controleren. Voor het merendeel van de aanvragen geldt dat deze zonder verdere controlewerkzaamheden kunnen worden afgehandeld op basis van de stukken die zijn aangeleverd bij het indienen van het aanvraagformulier. Voor deze gevallen geldt dat de vaststelling in beginsel in de eerste 22 weken zal plaatsvinden.

Werkgevers met een buitenlands rekeningnummer

Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. UWV kan deze subsidieaanvragen vanwege uitvoeringstechnische redenen niet behandelen. Daarom is geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken na de aanvraag een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie wordt vervolgens betaald op dit rekeningnummer.

Aanvulling ontslagaanvraag

In de toelichting op de regeling is verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat en waarom ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW.

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen? Dat is mogelijk door het invullen van dit formulier.

Heeft u vragen over de inhoud van de NOW-regeling of over het indienen van de aanvraag? Wij helpen u graag. Neem contact op met één van onze advocaten of vul het contactformulier in.