Wijziging en verlenging van de NOW

Door het coronavirus en de overheidsmaatregelen verkeert Nederland in zwaar weer.

Op 2 april 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers met een substantieel omzetverlies. Deze werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en alvast een voorschot ontvangen.

Wijziging NOW 1.0

Eerder informeerden wij u al over aanpassingen na de inwerkingtreding. Er zijn weer een aantal nieuwe wijzigingen.

Loonsombepaling voor seizoensbedrijven
In de regeling wordt een alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte opgenomen ter ondersteuning van de ondernemingen die gedurende de winterperiode veel minder personeel in dienst hebben. Deze rekenmethode houdt in dat een stijging van de loonsom in maart tot en met mei 2020 meegenomen kan worden bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie, mits de loonsom in deze periode hoger is dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart.

Overgang van onderneming
De afwijking van de standaardregeling voor omzetbepaling die in de regeling al is opgenomen voor een startende onderneming, zal ook worden toegepast bij ondernemingen die (een deel van) een andere onderneming hebben overgenomen en dus feitelijk in een nieuwe bedrijfssamenstelling zijn gaan werken. Zo wordt beter aangesloten bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die een overname hebben gedaan voorafgaand aan de NOW. Als gevolg van deze wijziging kan een omzetvergelijking worden gehanteerd vanaf de eerste maand na de dag van overgang voor de hele kalendermaand in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar drie maanden.

Daarnaast gaat de gewijzigde loonsombepaling voor seizoensbedrijven ook gelden voor ondernemingen die een onderneming hebben overgenomen.

Dertiende maand
Voor de wijziging van de NOW werd de subsidie gebaseerd op een loonsom met januari als referentiemaand en de loonsom van maart tot en met mei 2020. Wanneer de werkgever in januari een dertiende maand heeft uitgekeerd, vertekent dat de representativiteit van de referentiemaand januari. Immers, het niveau van de loonsom is hoger dan de werkgelegenheid die daar tegenover staat met nadelige consequenties voor de aanvrager als gevolg. De regeling wordt hierop aangepast: een eventuele dertiende maand wordt uit de loonsommen gefilterd.

Accountantsverklaring
In de regeling wordt verduidelijkt wanneer een accountsverklaring vereist is. Een accountantsverklaring is verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van minimaal € 100.000,-. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die hoger is dan € 125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overgelegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van minimaal € 125.000,- een accountantsverklaring vereist. Ondernemingen die een voorschot van minder dan € 100.000,- hebben ontvangen, dienen zelf in te schatten of de subsidie op minimaal € 125.000,- wordt vastgesteld.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overgelegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000,- of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,- een verklaring van een derde (bijvoorbeeld: administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) overgelegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.

Er wordt steeds uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, rechtspersoon of natuurlijke persoon. Bedrijven die gebruik maken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen zullen altijd een accountantsverklaring moeten overleggen.

Op de website van het UWV zal een online tool beschikbaar worden gesteld aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.

Vaststelling subsidieperiode
Vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april en mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020. Indien er voor beide tranches, of alleen voor de tweede tranche, een NOW-subsidie is aangevraagd, kan vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak aangevraagd worden.

Openbaarmaking
Vanaf eind juni 2020 zal het UWV de aanvragers van de NOW inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie publiceren op haar website. Het gaat daarbij uitsluitend om de informatie waarvoor geen zienswijze gevraagd behoeft te worden.

NOW 2.0

NOW 1.0 loopt af, maar naar verwachting duurt de coronacrisis voort en zullen de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis fors zijn. Om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en de schade voor werkenden en het bedrijfsleven te beperken, heeft het kabinet een verlenging van het noodpakket gepresenteerd. Besloten is om diverse maatregelen uit NOW 1.0 te verlengen tot 1 oktober 2020. Dit wordt de NOW 2.0 genoemd. Verder worden verschillende voorwaarden aangepast om meer ruimte te geven om de bedrijfsvoering aan te passen.

Boete ontslag
De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor de tweede tranche van de NOW-regeling. Bij de afrekening wordt de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat daarbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 worden ingediend. Dit betekent dus dat de boete in de ‘nieuwe’ regeling is verdwenen.

Wel wordt een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen (voor 20 of meer werknemers) wegens bedrijfseconomische redenen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de vertegenwoordiging van werknemers of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
In de regeling wordt opgenomen dat het een bedrijf of groep bij een beroep op de NOW niet is toegestaan om dividend of bonussen (aan bestuur en directie) uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020 tot en met de (aandeelhouders)vergadering in 2021. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. De verplichting geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Scholing
Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is de inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Het doel is om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander werk zullen moeten maken.

Opslag
De forfaitaire opslag wordt in de verlengde NOW-regeling verhoogd van 30% naar 40%.

NOW 2.0 wordt de komende periode verder uitgewerkt. Gestreefd wordt naar een openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten kan worden aangevraagd over de periode juni, juli, augustus en september 2020.

Werkgevers hebben tot en met 31 augustus 2020 de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de tweede tranche van de NOW. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar. Verder zal het tweede aanvraagtijdvak de systematiek van het eerste aanvraagtijdvak volgen.

Heeft u vragen over de inhoud van de NOW-regeling of over het indienen van de aanvraag? Wij helpen u graag. Neem contact op met één van onze advocaten of vul het contactformulier in.