Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid, ook bij einde wachttijd vóór 1 juli 2015

Compensatieregeling

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van loon. Na twee jaar ziekte eindigt deze loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever en kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beëindigt.

Per 1 april 2020 is Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid ingegaan. Op basis van deze regeling kan de werkgever de betaalde transitievergoeding (gedeeltelijk) terugkrijgen van het UWV. Deze compensatie heeft als doel om werkgevers te stimuleren ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen.

Voorwaarden compensatie

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Hoogte compensatie

De compensatievergoeding is gemaximeerd tot het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou na het verstrijken van twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

Recht op compensatie bij einde wachttijd vóór 1 juli 2015?

Het UWV is belast met de uitvoering van de Compensatieregeling en beslist over de aanvragen die door de werkgevers worden ingediend. Gebleken is dat het UWV aan een specifieke groep werkgevers geen compensatie toekent ondanks dat deze groep wel aan de voorwaarden voor compensatie voldoet. Het betreft de groep werkgevers die in de situatie verkeert dat de wachttijd al vóór 1 juli 2015 is verstreken, maar pas ná 1 juli 2015 het dienstverband met de zieke werknemer kon beëindigen. De beslissing van het UWV voor werkgevers in deze situatie luidt als volgt:

“U voldoet aan de voorwaarden voor compensatie van de transitievergoeding. Maar werknemers hebben pas vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst werd beëindigd na een langdurige arbeidsongeschiktheid. Uw loondoorbetalingsverplichting voor de werknemer eindigt voor 1 juli 2015. Daarom is het bedrag van de compensatie € 0.”

Onjuiste wetsuitleg

Verschillende werkgevers hebben deze beslissing aangevochten. Op 1 juni 2022 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan en het UWV in het ongelijk gesteld. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het UWV is uitgegaan van een onjuiste wetsuitleg en dat de uitleg van het UWV in strijd is met het doel van de compensatieregeling om werkgevers te stimuleren ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen.

Bent u benieuwd naar de volledige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep? Klik dan hier.

Wat nu?

Het gevolg van deze uitspraak is dat de werkgever in de situatie waarin een dienstverband ná 1 juli 2015 is geëindigd, maar waarbij de tweejaarstermijn van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte is verstreken vóór 1 juli 2015, aanspraak heeft op compensatie van de transitievergoeding.

Herkent u zich in deze situatie en/of heeft u ook een teleurstellende beslissing van het UWV ontvangen? Vraagt u zich af of u (nog) met succes een aanvraag kunt indienen voor compensatie van betaalde transitievergoeding of heeft u een andere vraag over de Compensatieregeling? U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze sectie Arbeidsrecht (030 – 236 46 00).