bouw

De kunst van oplevering: navigeren door de UAV 2012

12 maart 2024
/  Bas Labee

De kunst van oplevering: navigeren door de UAV 2012

Inleiding

De oplevering van werkzaamheden binnen de bouwsector kan de nodige juridische hoofdbrekens veroorzaken. Hoewel de wet geen specifieke procedure voor oplevering voorschrijft, biedt de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) wel enige houvast. Belangrijk om te weten is dat partijen kunnen afwijken van de UAV 2012, waarbij afwijkingen of alternatieve opleveringsprocedures vaak in het bestek worden opgenomen.

De oplevering; een goed begrip

Ondanks de omlijnde procedure in de UAV 2012 blijft de oplevering voer voor tal van juridische procedures. Begrip van de UAV 2012 is dus essentieel. Van belang is in ieder geval om te begrijpen dat de UAV 2012 in principe uitgaat van slechts één oplevering. Een uitzondering hierop vormt de deeloplevering, maar dit moet dan wel tussen partijen zijn overeengekomen. Daarnaast kan niet op een oplevering worden teruggekomen; opgeleverd blijft dus opgeleverd.

De weg naar oplevering; de opleveringsprocedure

Vaak wordt oplevering van het werk verward met opneming van het werk. Dit zijn echter geen inwisselbare begrippen. Volgens de UAV 2012 vindt eerst de opneming (controle) van het werk plaats, en vervolgens oplevering. In wezen is oplevering een logisch gevolg van de opneming.

Volgens de UAV 2012 dient de aannemer eerst de directie (of de opdrachtgever als er geen sprake is van directie) schriftelijk of mondeling (met aantekening in het dagboek of weekrapport) te informeren over op welke dag het werk naar zijn oordeel is voltooid. Een veel voorkomend misverstand is dat het ontbreken van een schriftelijke uitnodiging of aantekening per definitie met zich meebrengt dat er geen opneming kan plaatsvinden. Een rechter/arbiter kan bijvoorbeeld gereedmelding opmaken uit gevoerde e-mailcorrespondentie.

De opneming zelf vindt zo spoedig mogelijk plaats, en in de regel binnen acht dagen na melding van voltooiing door de aannemer. De dag en het tijdstip van opneming worden vervolgens tijdig, en zo mogelijk tenminste drie dagen van tevoren, schriftelijk aan de aannemer medegedeeld door de opdrachtgever.

Het testen (beproeven) van het technische installatiewerk of een of meer onderdelen daarvan vindt slechts plaats, indien dit is overeengekomen. De beproeving wordt uitgevoerd door de aannemer, in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het technische installatiewerk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, voldoet aan hetgeen is overeengekomen.

Af- en goedkeuring van het werk

Nadat het werk is opgenomen wordt binnen acht dagen schriftelijk door de directie aan de aannemer gemeld of het werk al dan niet is goedgekeurd onder opgave van eventuele gebreken die de reden zijn om het werk niet goed te keuren.

Het is daarbij aan te raden om de gebreken zo duidelijk mogelijk aan te geven. Kleine gebreken (waarbij de hoeveelheid gebreken er in principe niet toe doet) zijn geen reden om goedkeuring te onthouden.

Indien binnen acht dagen na de opneming geen bericht van goed- of afkeuring is ontvangen, of er geen aantekening is gemaakt, wordt het werk geacht op de achtste dag na opneming goedgekeurd te zijn. Deze automatische goedkeuring heeft verstrekkende gevolgen, aangezien het werk vanaf dat moment als opgeleverd wordt beschouwd. Uitzonderingen, zoals duidelijk onvoltooide werken, kunnen deze regeling echter beïnvloeden.

Na oplevering is de aannemer, op enkele uitzonderingen na, namelijk niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

Als de opneming niet binnen vijftien dagen plaatsvindt, dan kan de aannemer bij aangetekende brief verzoeken om het werk binnen acht dagen alsnog op te nemen. Als de directie niet aan dit verzoek voldoet, dan wordt het werk na dag vanaf verzending van de aangetekende brief acht automatisch te zijn goedgekeurd.

Conclusie: De fijne lijn van oplevering

Hoewel de UAV 2012 duidelijke richtlijnen zou moeten bieden, is de werkelijkheid van oplevering complex. Het is daarom belangrijk voor zowel aannemers als opdrachtgevers om de nuances van de UAV 2012 te begrijpen om zo complicaties en geschillen rondom oplevering te voorkomen. Het niet correct volgen van de opleveringsprocedure kan namelijk vergaande gevolgen hebben.

Vragen over oplevering en/of de UAV 2012? Neem dan contact op met Bas Labee (specialist bouw- en vastgoed, vestiging Utrecht) via [email protected] of via 030 – 236 46 00.

Vastgoed en bouw
Bas
Labee
Ondernemingsrecht, Vastgoed en bouw, Procesrecht, Europees- en internationaal recht
Utrecht

Vestigingen