Welke bevoegdheden mag een gelicentieerd spelersmakelaar delegeren aan personen die in zijn opdracht werkzaam zijn?

Inleiding

Op 12 oktober 2012 heeft de reglementscommissie van de KNVB een antwoord gegeven op de vraag welke activiteiten personen zonder spelersmakelaarlicentie, die in opdracht van een gelicentieerd spelersmakelaar werkzaam zijn, mogen verrichten. De vraag werd aan de reglementscommissie van de KNVB voorgelegd door de aanklager Betaald Voetbal naar aanleiding van het onderzoek dat door de aanklager werd ingesteld naar de activiteiten van een gelicentieerd spelersmakelaar.

Casus

Het onderzoek werd door de aanklager ingesteld op grond van de arbitrageprocedures die bij de Arbitragecommissie van de KNVB gevoerd werden tussen twee spelers tegen deze spelersmakelaar. De spelers hadden voorafgaande aan de arbitrageprocedures de vertegenwoordigingsovereenkomst met de spelersmakelaar ontbonden op grond van het feit dat de spelersmakelaar zijn verplichtingen voortvloeiende uit de vertegenwoordigingsovereenkomst niet was nagekomen. De spelersmakelaar delegeerde namelijk in de praktijk alle werkzaamheden aan de in zijn opdracht, of beter gezegd onder zijn licentie werkzame heer X, een niet gelicentieerde spelersmakelaar die geen contractspartij van de spelers was.

Van een situatie waarin X in opdracht werkte van de spelersmakelaar was in de praktijk overigens geen sprake. De heer X handelde zelf autonoom vanuit een vennootschap waarvan alleen hij 100% (indirect) bestuurder en aandeelhouder was. In deze vennootschap had de spelersmakelaar geen enkele zeggenschap. De vertegenwoordigingsovereenkomst met de spelersmakelaar werd echter wel op briefpapier van de vennootschap van X opgesteld. De spelers hadden de spelersmakelaar zelf voorafgaande aan en gedurende de looptijd van de overeenkomst nimmer gezien en/of gesproken. De overeenkomst tussen de spelers en de spelersmakelaar was namelijk uitsluitend door de tussenkomst van en de contacten met de heer X tot stand gekomen.

In de arbitrageprocedures stelde de spelersmakelaar zich op het standpunt dat de vertegenwoordigingsovereenkomst tussen hem en de spelers in stand diende te blijven. In deze arbitrageprocedures kwam de arbitragecommissie van de KNVB tot de conclusie dat de spelersmakelaar inderdaad niet zijn verplichtingen voortvloeiende uit de vertegenwoordigingsovereenkomst met de spelers was nagekomen doordat hij in strijd met deze overeenkomst de heer X alle werkzaamheden liet verrichten, waaronder het meest essentiële gedeelte van de taken van de spelersmakelaar, het namens een speler onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met en/of een eventuele transfer naar een club. De arbitragecommissie stelde de spelers daarom in het gelijk en verklaarde dat de vertegenwoordigingsovereenkomsten met de spelersmakelaar rechtsgeldig waren beëindigd.

Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB

Naar aanleiding van deze arbitrageprocedures wenste de aanklager betaald voetbal in het kader van het door haar ingestelde onderzoek een antwoord van de reglementscommissie van de KNVB op de vraag welke activiteiten personen die in opdracht van een spelersmakelaar werkzaam zijn, mogen verrichten.

De taken van de spelersmakelaar enerzijds en de bevoegdheden van de ondergeschikten anderzijds, worden geregeld in artikel 8, 1e lid aanhef sub J. van het reglement spelersmakelaars van de KNVB. In dit artikel wordt aangegeven:

‘Een spelersmakelaar is verplicht opgave te doen aan het bondsbestuur van personen die voor, in naam van of in opdracht van de spelersmakelaar werkzaamheden verrichten of activiteiten ontplooien’.

Welke werkzaamheden deze genoemde ‘personen’ wel en welk zij niet mogen verrichten, is in het reglement spelersmakelaars echter – op dit moment – niet expliciet geregeld. Op grond daarvan is er, blijkens de vraag van de aanklager betaald voetbal, in de praktijk onduidelijkheid over de taken die een spelersmakelaar wel en de taken die hij niet mag delegeren aan de in zijn opdracht werkzame personen.

De reglementscommissie is in haar uitspraak van oordeel dat ondergeschikten niet de werkzaamheden mogen verrichten die aan de spelersmakelaar zelf zijn voorbehouden. De reglementscommissie noemt daarbij expliciet:

‘Het namens een speler onderhandelen met een betaald voetbal organisatie over een arbeidsovereenkomst en het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst.

De reglementscommissie zegt over de werkzaamheden die de in opdracht van de spelersmakelaar werkzame personen wel mogen verrichten het volgende:

‘Hun werkzaamheden dienen conform artikel 3, 2e lid van de FIFA Regulations beperkt te blijven tot ondersteunende, administratieve werkzaamheden.’

In dit artikel van de FIFA Players Agent Regulations wordt aangegeven:

‘A players agent may organize his occupation as a business as long as his employees work is restricted to administrative duties connected with the business activity of a players agent. Only the players agent himself is entitled to represent and promote the interests of players and/or clubs in connection with other players and/or clubs. ‘

In het reglement spelersmakelaars van de KNVB is deze bepaling tot op heden dus niet rechtstreeks geïncorporeerd, maar deze bepaling uit de FIFA Players Agent Regulations heeft voor leden van de KNVB (waaronder dus ook de door de KNVB gelicentieerde spelersmakelaars) wel gelding, omdat de FIFA reglementen door de KNVB en haar leden dienen te worden nageleefd.

Tot slot merkt de reglementscommissie nog op dat het aantal personen dat in opdracht van een spelersmakelaar werkzaamheden mag verrichten, niet beperkt is.

Conclusie

Met deze uitspraak van de reglementscommissie is het duidelijk geworden dat personen zonder geldige spelersmakelaarlicentie die in opdracht van een spelersmakelaar werkzaam zijn, alleen ondersteunende, administratieve werkzaamheden mogen verrichten. Onderhandelingen voor een speler in verband met een arbeidsovereenkomst mogen niet worden uitgevoerd door een persoon die in opdracht van een spelersmakelaar werkzaam is.

Een situatie waarin een spelersmakelaar al zijn activiteiten, waaronder dus ook het onderhandelen met clubs over de totstandkoming van transfers en/of arbeidsovereenkomsten, delegeert aan een persoon die in zijn opdracht – of althans onder zijn licentie – werkzaam is, is een situatie die door de reglementscommissie als absoluut onwenselijk wordt beschouwd.

De aanklager betaald voetbal heeft de spelersmakelaar in kwestie mede op grond van het voorgaande medio januari 2013 een schikkingsvoorstel gedaan inhoudende dat zijn licentie voor de duur van twaalf maanden zal worden ingetrokken.

Mr. Joes Blakborn

bronnen:
– Reglement Spelersmakelaars KNVB;
– FIFA Players Agent Regulations;
– Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB d.d. 12 oktober 2012;
– Uitspraken van de arbitragecommissie van de KNVB d.d. 29 juni 2012;
http://www.knvb.nl/nieuws/straffenbv/vonnissen