Belangrijke aandachtspunten voor bestuurders bij bestuurders- aansprakelijkheidsverzekeringen

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O – (Directors and Officers) verzekering, beschermt bestuurders en commissarissen tegen persoonlijke aansprakelijkheid bij de uitoefening van hun functie. Om te voorkomen dat u als bestuurder bij een gerechtvaardigd beroep op de verzekering toch dekking misloopt, verdient het navolgende aandacht.

Enquête

Het voeren van verweer in een Ondernemingskamer procedure naar wanbeleid (‘enquêteprocedure’) zal niet altijd onder de dekking vallen. De belangen en de kosten voor bestuurders kunnen dan echter aanzienlijk zijn. Voorzover de polisvoorwaarden hieromtrent geen regeling bevatten, dient een dekking in enquêteprocedures nader afgestemd te worden met de D&O-verzekeraar.

Faillissement

Omdat een D&O-verzekering volgens de polis vaak eindigt bij faillissement van de vennootschap, biedt deze niet zonder meer bescherming tegen claims van de curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Echter, vaak voorziet de polis in een uitloopperiode na faillissement, gedurende welke periode dekking bijgekocht kan worden. Die periode is echter in de regel maar van korte duur. Het is dus aan te bevelen zich op voorhand van het bestaan van de uitloopperiode te vergewissen en de polis op de lengte van deze periode te checken.

Beroepsaansprakelijkheid óf bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders die via de vennootschap tevens een beroep uitoefenen (bijvoorbeeld makelaars, accountants en advocaten) moeten opletten dat dekking voor beroepsaansprakelijkheid van de bestuurder vaak is uitgesloten. Het onderscheid tussen claims uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid dan wel beroepsaansprakelijkheid wordt in de praktijk niet altijd goed gemaakt. Dergelijke professionals dienen daarom de noodzaak voor aanvullende verzekering op zijn minst aan te kaarten bij de D&O-verzekeraar.

Beslag

Een D&O-verzekering is mede bedoeld om de kosten van rechtsbijstand tegen een claim te vergoeden. De D&O-verzekering kan echter vatbaar zijn voor conservatoir beslag door een benadeelde. In dat geval zal de bestuurder nog voordat überhaupt de rechter een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid kan geven, de advocaatkosten voor een verweer zelf moeten dragen, terwijl juist mede met het oog op adequate rechtsbescherming een D&O-verzekering wordt afgesloten. Een bestuurder kan zo in een bijzonder onaangename positie komen te verleren. Een oplossing daarvoor is om in de polis te bepalen dat de verzekeraar de advocaatkosten rechtstreeks aan de ingeschakelde advocaat zal betalen.

Boetes

De D&O-verzekering ziet op civielrechtelijke claims, maar ook bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanspraken kunnen daaronder gebracht worden. Uiteraard zal bij overduidelijke opzettelijke benadeling van de onderneming een bestuurder geen bescherming aan een D&O-verzekering te ontlenen, zo volgt ook weer uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Het is raadzaam de dekking voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke boetes af te stemmen met de verzekeraar.

Vrijwaring

Tot slot is het voor bestuurders aan te bevelen om naast een verzekering steeds een vrijwaring door de vennootschap te vragen voor vorderingen die derden tegen hen persoonlijk instellen. Keert de D&O- verzekering niet uit, al dan niet op grond van bijvoorbeeld bovenstaande complicaties, dan resteert de vrijwaring nog als vangnet en zal de vennootschap uit dien hoofde de vermogensschade van de bestuurder (inclusief verweer) kunnen vergoeden.

Voor vragen inzake bestuurdersaansprakelijkheid, kunt u contact opnemen met onze sectie aansprakelijkheidsrecht.