Aflopende arbeidsovereenkomsten in het betaald voetbal

Per 30 juni 2017 lopen veel arbeidsovereenkomsten van spelers in het betaald voetbal af. Voor clubs – maar ook voor spelers – een periode om scherp te zijn, althans te blijven, ondanks dat het (competitie)voetbal in deze maanden vaak even “stil” ligt. Maar waarom?

Aanzegging op basis van de Wet versus Aanzegging op basis van de CAO

Wet
De Wet Werk & Zekerheid verplicht werkgevers in Nederland – dus ook Betaald Voetbal Organisaties (oftewel BVO ’s) – om werknemers uiterlijk een maand voor het einde van het contract – per uiterlijk 31 mei 2017 dus – te informeren over een verlenging of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzeggingsverplichting’ geldt niet alleen voor verlengde contracten, maar ook voor eerste contracten.

Niet-tijdige aanzegging leidt tot de verplichte betaling van een vergoeding door de BVO aan de speler die kan oplopen tot één maandsalaris.

CAO
Met betrekking tot aflopende verlengde contracten van spelers, is iedere BVO, conform de CAO Contractspelers Betaald Voetbal, zelfs verplicht om de mededeling van beëindiging van de arbeidsovereenkomst zelfs al per uiterlijk 31 maart 2017 – twee maanden voor afloop van de voormelde wettelijke termijn dus – per aangetekend schrijven aan de desbetreffende werknemer te doen.

Indien deze mededeling niet tijdig is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst op basis van de CAO in beginsel automatisch voortgezet tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden voor de duur van één jaar.

Schadeloosstelling
Ingeval het de beëindiging van een verlengde arbeidsovereenkomst met een speler betreft, kan de BVO ook verplicht zijn om aan de desbetreffende speler een schadeloosstelling te betalen vanwege de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

BVO ‘s die uitkomen in de Eredivisie dienen deze schadeloosstelling op grond van artikel 6 lid 5 van de CAO aan een speler te betalen indien sprake is van:

 • een verlengde arbeidsovereenkomst;
 • de totale arbeidsverhouding tussen de speler en de club het vijfde volledige
  (Jupiler league: derde) opeenvolgende jaar heeft bereikt; en
 • het gegarandeerde inkomen van de speler in het laatste jaar van de verlengde
  overeenkomst niet hoger is dan 3x (Jupiler league: 1x) het voor dat jaar vastgestelde
  maximumdagloon in het kader van de WW/WIA (zijnde in totaal € 161.117,91 resp.
  EUR 53.705,97).

Is aan deze drie voorwaarden voldaan, dan dient de BVO een schadeloosstelling aan de speler te betalen ter hoogte van het aan het einde van de overeenkomst geldende maandsalaris vermenigvuldigd met 0,5 maal het aantal dienstjaren dat de arbeidsverhouding heeft geduurd. De hoogte van de schadeloosstelling kent sinds 1 juli 2010 een maximum van 3,5 maandsalarissen. Spelers moeten hier dus zelf in een dergelijk geval ook goed op letten, want het wordt nogal eens vergeten.

Transitievergoeding
Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers in Nederland, dus ook BVO ’s verder verplicht om werknemers een zogeheten ‘transitievergoeding’ te betalen, in geval een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en het dienstverband met de desbetreffende speler minimaal 24 maanden heeft geduurd.

De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest in combinatie met zijn salaris en leeftijd. Voor een exacte berekening van de transitievergoeding kan worden gekeken op:

http://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/een

LET OP! Ingeval de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of op initiatief van de werknemer is beëindigd (bijvoorbeeld omdat de speler zelf zijn arbeidsovereenkomst niet wenst te verlengen, een gelijkwaardige aanbieding heeft afgeslagen of een overstap wenst te maken naar een andere BVO) is er geen transitievergoeding verschuldigd. De bewijslast hiervan ligt echter bij de werkgever.

Transitievergoeding of/en Schadeloosstelling?
Een contractspeler die voor zowel de transitievergoeding als voor de schadeloosstelling (conform de CAO) in aanmerking komt, kan vanaf 1 juli 2016 in voorkomende gevallen aanspraak maken op beide regelingen!

Concluderend
Voor BVO ’s is het derhalve zaak de status van de aflopende contracten tijdig en goed te controleren en te bepalen of men juist wel of juist niet tot een beëindiging of verlenging van de arbeidsovereenkomst met de speler wenst over te gaan.

 1. Op basis van de CAO dient de mededeling dat het contract wordt beëindigd bij verlengde contracten plaats te vinden op uiterlijk 31 maart 2017
 2. Op basis van de Wet Werk & Zekerheid dient de mededeling van beëindiging of verlenging bij eerste aflopende contracten te geschieden uiterlijk 31 mei 2017

Wil de BVO een aflopend verlengd contract niet beeindigen maar juist verlengen en wordt er dus niet door de BVO opgezegd, dan dient – althans diende – de speler die zijn arbeidsovereenkomst wil beeindigen per 30 juni 2017, op uiterlijk 15 mei 2017 zelf zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk te beëindigen.

Ook voor spelers is en blijft derhalve scherpte geboden in deze periode van relatieve rust.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Joes Blakborn, advocaat sport en recht en arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Amsterdam. Ook voor andere sportrechtelijke en arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact met hem opnemen, dan wel met een van onze andere advocaten sport en recht of arbeidsrecht.

7-6-2017