De nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, in werking getreden. Zowel werkgevers als werknemers worden voortaan intensiever betrokken bij het arbobeleid binnen de onderneming. De onafhankelijk rol van de bedrijfsarts wordt versterkt en de nadruk komt meer te liggen op preventie.

Basiscontract in de Arbowet

De nieuwe wet stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers en introduceert daarvoor het basiscontract. Het basiscontract ziet op de al bestaande wettelijke taken voor de werkgever, zoals het toetsen van de risico-inventarisatie – en evaluatie, maar ziet ook op nieuwe wettelijke taken zoals het aanbieden van een effectieve toegang tot de bedrijfsarts. Het basiscontract heeft met name als doel de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts beter te waarborgen.

Wat moet er worden geregeld in het basiscontract?

Het basiscontract dient ieder geval een regeling te bevatten met betrekking tot de volgende zaken:

  • De effectieve toegang tot de bedrijfsarts voor de werknemer. Er kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan het invoeren van een spreekuur voor werknemers, waarvan ook ter voorkoming van ziekteverzuim gebruik kan worden gemaakt.
  • De mogelijkheid van de werknemer om een ‘second opinion’ aan te vragen bij een andere bedrijfsarts indien er twijfel bestaat over het gegeven advies. De kosten hiervan zijn voor de werkgever.
  • De mogelijkheid voor de bedrijfsarts om elke werkplek te bezoeken.
  • De mogelijkheid voor overleg tussen de bedrijfsarts en de preventiemedewerker en de ondernemingsraad/PVT, met name over het beleid ten aanzien van gezond en veilig werken. De preventiemedewerker dient op basis van de nieuwe wetgeving gekozen te worden met instemming van de ondernemingsraad.
  • De opsporing, onderkenning en diagnosticering van beroepsziekten door de bedrijfsarts en het melden van beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • De advisering door de bedrijfsarts aan de werkgever over preventie.
  • Een duidelijke klachtprocedure bij de arbodienst.

Aangezien er nieuwe taken zijn bijgekomen, zullen de contracten met arbodiensten in veel gevallen moeten worden herzien. Voor de lopende contracten met arbodienstverleners geldt vanaf het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van een jaar (tot 1 juli 2018), zodat er voldoende tijd is om de daarin gemaakte afspraken aan te passen aan de nieuwe Arbowet.

Indien u vragen heeft over de nieuwe Arbowet, neem dan gerust contact op met onze sectie arbeidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Amsterdam. Ook voor andere arbeidsrecht gerelateerde vragen kunt u contact met ons opnemen.

Zie ook onze andere blogs over interessante arbeidsrechtelijke vraagstukken, waaronder: