Aanbestedingsrecht: De mogelijke gevolgen van het coronavirus

De gevolgen van het coronavirus zijn direct merkbaar in bijvoorbeeld bouwprojecten die in uitvoering zijn, maar let u ook op aanbestedingen?

Lopende aanbestedingen

Juist bij lopende aanbestedingen kunt u wellicht nog invloed uitoefenen op de te sluiten overeenkomst, middels het stellen van vragen voor de Nota’s van Inlichtingen. U kunt als inschrijver concreet vragen naar de gevolgen die het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen hebben op de uit te voeren overeenkomst, maar u kunt ook direct voorstellen doen voor aanpassing van de uitvraag (lees: de te sluiten overeenkomst). Zo kunt u reeds een voorschot proberen te nemen op een langere uitvoeringstermijn of te verwachten kostenstijgingen als gevolg van de coronaproblematiek.

Indien in voorkomend geval de termijn voor het stellen van vragen reeds is verstreken, zou u nog kunnen opteren voor een schriftelijke waarschuwing. Daarin zou u dan eveneens een voorschot kunnen proberen te nemen op een langere uitvoeringstermijn of te verwachten kostenstijgingen als gevolg van de coronaproblematiek. Tijdens de uitvoering kunt u op deze waarschuwing terugvallen. Let wel, wees hier voorzichtig mee want bij onjuiste formulering zou de aanbesteder dit als afwijking van de uitvraag kunnen opvatten en uw inschrijving als ongeldig terzijde kunnen leggen. Raadpleeg hierbij dus altijd uw jurist.

In het geval u reeds heeft ingeschreven, is het in principe wachten op de uitslag en heeft u dus geen invloed meer op de te sluiten overeenkomst. Maar u bevindt zich dan wel in de zogenoemde precontractuele fase. Ook dan – misschien wel juist dan – kunt u natuurlijk waarschuwen. Hier geldt dat u erop moet letten dat u niet uw inschrijving wijzigt en deze alsnog terzijde wordt gelegd. Ook hier: raadpleeg uw jurist.

Voor aanbesteders geldt dat zij de aanbesteding kunnen aanhouden in afwachting van de verdere ontwikkelingen (en desnoods kunnen zij vanwege de huidige noodsituatie de broodnodige te verrichten inspanningen onderhands aanbesteden). Ook kunnen zij ervoor kiezen om middels een Nota van Inlichtingen clausules in het contract te vlechten, die de gevolgen van de coronacrisis voor het project regelen.

Voltooide aanbestedingen

Indien u de opdracht reeds gegund heeft gekregen, verwijs ik u graag naar ons stuk in dit coronaloket getiteld “Bouwrecht: hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus?”.

Indien de aanbesteder met de (beoogd) winnaar om tafel gaat om de gevolgen van de coronacrisis te bespreken en daar een aanpassing van de voorwaarden uit voortvloeit, kan er mogelijk sprake zijn van aanpassing van de inschrijving of een wezenlijke wijziging. Is dat het geval, dan dient betreffende inschrijving alsnog als ongeldig terzijde gelegd te worden c.q. de aldus gewijzigde opdracht (opnieuw) te worden aanbesteed. Doet de aanbesteder dit niet en dekt zij evenmin anderszins de risico’s af, dan loopt de aanbesteder het risico dat de gesloten overeenkomst door een niet-winnaar wordt aangetast.

Afsluiting

Het is gelet op het voorgaande goed om in de coronacrisis ook voldoende aandacht aan lopende aanbestedingen te schenken.

Dit stuk is geschreven door Peter Tennekes, bij ons werkzaam als advocaat Bouw- en Aanbestedingsrecht op de vestiging Utrecht. Peter is te bereiken op 030 – 236 46 00.