Aanbestedingsrecht

Advocaat Aanbestedingsrecht

Aanbesteden is een streng gereguleerde manier van professioneel inkopen met als primair doel de gewenste dienst, levering of werk met de beste prijs/kwaliteit’ in te kopen, en de concurrentie onder gegadigden te maximaliseren. Veel aanbestedingsrechtelijke regels komen uit Europese richtlijnen en worden in Nederland geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, die tezamen met jurisprudentie de voor de aanbestedende dienst geldende kaders bepalen.

Iedere dag plaatsen aanbestedende diensten zoals de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke instellingen overheidsopdrachten op TenderNed en andere platforms. Om ondernemers een eerlijke kans te bieden mee te dingen naar een opdracht of raamovereenkomst, worden eveneens in de aanbestedingsleidraad (strikte) regels bepaald rondom de selectie, uitsluiting en gunning.  Transparantie en gelijke behandeling is daarbij van groot belang.

De advocaten van Van Diepen Van der Kroef beschikken over de inhoudelijke kennis en ervaring om u in elke fase van een aanbestedingsprocedure ondersteuning te bieden. Wij begeleiden zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. En ook nadat de overeenkomst is gesloten staan wij u graag bij met vragen over bijvoorbeeld verlenging van de opdracht en over (wezenlijke) wijzigingen, want het aanbestedingsrecht blijft meekijken bij dergelijke rechtshandelingen.

Vindt u de voorwaarden die de aanbestedende dienst stelt disproportioneel? Wilt u vragen stellen over de gestelde eisen? Bent u het niet eens met de (voorlopige) gunningbeslissing? Of wilt u misschien een gegunde opdracht wijzigen? De termijnen voor rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht zijn vaak kort. Tijdig klagen is noodzakelijk, en vaak is een kort geding procedure nodig om uw belangen veilig te stellen. Neemt u daarom tijdig contact met ons op als u vragen heeft over uw rechtspositie of als u wilt opkomen tegen een gunningsbeslissing.

Expertise Aanbestedingsrecht

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

 • Inrichting van de aanbesteding, waaronder de te kiezen aanbestedingsprocedure, zoals een openbare of niet-openbare procedure, een onderhandelingsprocedure, een raamovereenkomst of een concurrentie gerichte dialoog
 • Aanbestedingsplicht voor aanbestedende diensten
 • Aanbesteden onder de drempelwaarden (onderhands gunnen)
 • Toetsing van aanbestedingsstukken waaronder de Aanbestedingsleidraad, het Programma van Eisen en de Nota van Inlichtingen
 • Opstellen en toetsen van selectiecriteria, gunningscriteria en uitsluitingsgronden
 • Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
 • Gunningsbeslissing en motivering van de gunning
 • Bezwaartermijn of Alcatel-termijn
 • Rechtsbescherming (tegen uitslag, uitsluiting, ongelijke behandeling, etc).
 • Procedures in kort geding
 • Best Value Procurement (BVP of prestatie-inkoop) aanbestedingen
 • Wezenlijke wijzigingen

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht.

Aanbestedingsrecht advocaten

Peter
Tennekes
Vastgoed en bouw, Procesrecht, Europees- en internationaal recht, Aanbestedingsrecht
Utrecht

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Utrecht

Andere rechtsgebieden

Intellectueel Eigendomsrecht, ICT & Media
Privacyrecht

Vestigingen