Aanbestedingsrecht

Advocaat Aanbestedingsrecht

Aanbesteden is een streng gereguleerde manier van professioneel inkopen met als primair doel de gewenste dienst, levering of werk met de beste prijs/kwaliteit’ in te kopen, en de concurrentie onder gegadigden te maximaliseren. Veel aanbestedingsrechtelijke regels komen uit Europese richtlijnen en worden in Nederland geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, die tezamen met jurisprudentie de voor de aanbestedende dienst geldende kaders bepalen.

Iedere dag plaatsen aanbestedende diensten zoals de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke instellingen overheidsopdrachten op TenderNed en andere platforms. Om ondernemers een eerlijke kans te bieden mee te dingen naar een opdracht of raamovereenkomst, worden eveneens in de aanbestedingsleidraad (strikte) regels bepaald rondom de selectie, uitsluiting en gunning.  Transparantie en gelijke behandeling is daarbij van groot belang.

De advocaten van Van Diepen Van der Kroef beschikken over de inhoudelijke kennis en ervaring om u in elke fase van een aanbestedingsprocedure ondersteuning te bieden. Wij begeleiden zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. En ook nadat de overeenkomst is gesloten staan wij u graag bij met vragen over bijvoorbeeld verlenging van de opdracht en over (wezenlijke) wijzigingen, want het aanbestedingsrecht blijft meekijken bij dergelijke rechtshandelingen.

Vindt u de voorwaarden die de aanbestedende dienst stelt disproportioneel? Wilt u vragen stellen over de gestelde eisen? Bent u het niet eens met de (voorlopige) gunningbeslissing? Of wilt u misschien een gegunde opdracht wijzigen? De termijnen voor rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht zijn vaak kort. Tijdig klagen is noodzakelijk, en vaak is een kort geding procedure nodig om uw belangen veilig te stellen. Neemt u daarom tijdig contact met ons op als u vragen heeft over uw rechtspositie of als u wilt opkomen tegen een gunningsbeslissing.

Expertise Aanbestedingsrecht

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

 • Inrichting van de aanbesteding, waaronder de te kiezen aanbestedingsprocedure, zoals een openbare of niet-openbare procedure, een onderhandelingsprocedure, een raamovereenkomst of een concurrentie gerichte dialoog
 • Aanbestedingsplicht voor aanbestedende diensten
 • Aanbesteden onder de drempelwaarden (onderhands gunnen)
 • Toetsing van aanbestedingsstukken waaronder de Aanbestedingsleidraad, het Programma van Eisen en de Nota van Inlichtingen
 • Opstellen en toetsen van selectiecriteria, gunningscriteria en uitsluitingsgronden
 • Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
 • Gunningsbeslissing en motivering van de gunning
 • Bezwaartermijn of Alcatel-termijn
 • Rechtsbescherming (tegen uitslag, uitsluiting, ongelijke behandeling, etc).
 • Procedures in kort geding
 • Best Value Procurement (BVP of prestatie-inkoop) aanbestedingen
 • Wezenlijke wijzigingen

Heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht.

Aanbestedingsrecht advocaten

Peter
Tennekes
Vastgoed en bouw, Procesrecht, Europees- en internationaal recht, Aanbestedingsrecht
Utrecht

Veelgestelde vragen

Een aanbestedende dienst mag uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. De aanbestedende dienst slaat bij opstellen van de aanbestedingsprocedure in ieder geval acht op:

 1. het al of niet samenvoegen van opdrachten
 2. de uitsluitingsgronden
 3. de inhoud van de geschiktheidseisen
 4. het aantal te stellen geschiktheidseisen
 5. de te stellen termijnen
 6. de gunningscriteria
 7. een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving
 8. de voorwaarden van de overeenkomst

De wet kent de volgende Europese aanbestedingsprocedures. Op deze procedures zijn zowel Deel 1 en Deel 2 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, en de Gids Proportionaliteit.

  1. Openbare procedure
  2. Niet-openbare procedure
  3. Mededingsprocedure met onderhandeling
  4. Prijsvraag
  5. Concurrentiegerichte dialoog
  6. Innovatiepartnerschap

In geval van ‘nationale aanbestedingen’ zijn alleen Deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit van toepassing. Nationale procedures zijn de enkelvoudige onderhandse procedure, de meervoudige onderhandse procedures, de nationale openbare procedure en de nationale niet-openbare procedure.

Een aanbestedende dienst moet bij het selecteren en gunnen van een opdracht vier fundamentele beginselen in acht nemen, namelijk:

 1. Non-discriminatie van ondernemers uit verschillende Europese landen
 2. Gelijke behandeling van ondernemers
 3. Transparantie
 4. Proportionaliteit van de gestelde eisen

Ja. De aanbestedende dienst deelt altijd schriftelijk de (voorlopige) gunningsbeslissing mede aan de inschrijvers, waarin staat hoe hun inschrijving zich verhoudt tot de winnende inschrijving. In de voorlopige gunningsbeslissing staat ook een opschortende termijn. Deze zogenaamde Alcatel-termijn bedraagt minimaal 20 dagen. Binnen deze Alcatel-termijn sluit de aanbestedende dienst nog geen definitieve overeenkomst met de winnaar. Binnen de Alcatel-termijn kan een verliezende inschrijver de voorlopige gunningsbeslissing aanvechten in kort geding. De overeenkomst wordt nog niet gesloten, in afwachting van de uitkomst van het kort geding.

Tussentijdse wijziging van een overeenkomst die na een aanbestedingsprocedure is gesloten, is uitsluitend mogelijk onder strikte voorwaarden. Als er sprake is van een ‘wezenlijke wijziging’, dan moet er opnieuw worden aanbesteed.

De Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid tot wijziging van een opdracht, bijvoorbeeld

 1. als het bedrag van de wijziging kleiner is dan 10% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht en de algemene aard van de opdracht niet wijzigt.
 2. als er in de overeenkomst een (prijs)herzieningsclausule is overeengekomen.
 3. als er aanvullende leveringen en diensten noodzakelijk zijn en verandering van de opdrachtnemer onwenselijk is.
 4. als de behoefte aan een wijziging onvoorzien is.
 5. als de wijziging niet wezenlijk is.

Neem contact op

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, onze specialisten reageren snel en zijn altijd bereikbaar. 

Utrecht

Andere rechtsgebieden

Intellectueel Eigendomsrecht, ICT & Media
Privacyrecht

Vestigingen