De pensionklant; rechten en plichten

Wanneer u als paardeneigenaar niet in positie bent uw paard aan huis te stallen, zult u uw paard stallen bij een manege of pensionstal. Voor het gebruik van de stal inclusief de faciliteiten is het gebruikelijk om een stalovereenkomst af te sluiten. De stalovereenkomst vermeldt voornamelijk welke plichten u heeft. Zo dient u als pensionklant zorg te dragen voor tijdige betaling van het stallingsgeld, dient u rekening te houden met de openingstijden van de stal en bovenal dient u bij te dragen aan een gezellige sfeer op stal.

Maar naast deze plichten heeft u als pensionklant ook rechten. Dit wordt over het algemeen niet in de stalovereenkomst opgenomen. Als staleigenaar en als pensionklant is het van belang om van de volgende zaken bewust te zijn.

  1. Verhoging stallingsprijs

Als de staleigenaar besluit de stallingsprijs te verhogen hoeft u daar als pensionklant niet zonder meer mee akkoord te gaan. Van belang is wat u in de overeenkomst bent overeengekomen. Als de staleigenaar in de overeenkomst heeft opgenomen dat hij gerechtigd is de stallingsprijs te verhogen bij stijging van het landelijke prijspeil, dan heeft u door ondertekening van de overeenkomst daarmee ingestemd. Deze prijsstijging dient echter wel redelijk te zijn. In dit geval is gebruikelijk dat er overgangsperiode zal worden gehanteerd. Zonder meer de stallingsprijs verhogen is niet eerder toegestaan dan na overleg met de pensionklant.

  1. Aanbieden van diensten

Als u als pensionklant met de staleigenaar bent overeengekomen dat de staleigenaar onder andere zorg zal dragen voor het uitmesten van de stal, het voeren van uw paard, het binnen en buiten zetten van uw paard en de stal zal worden uitgemest dan dient de staleigenaar voornoemde werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Om discussies te voorkomen heeft het de voorkeur om deze afspraken ook op te nemen in de overeenkomst.

  1. Zorgplicht staleigenaar

De staleigenaar heeft een bepaalde zorgplicht, waarbij het paardenwelzijn voorop staat. De staleigenaar dient bijvoorbeeld bij een ongeval van het paard in de wei direct contact op te nemen met de pensionklant en bij dusdanige spoed een dierenarts te raadplegen.

Ook is de staleigenaar gehouden om de accommodatie naar behoren te onderhouden. Zo zal de staleigenaar onder andere zorg moeten dragen voor het onderhoud aan de rijbaan en de stallen.

Mocht de staleigenaar op enig moment besluiten de overeenkomst niet na te komen door bijvoorbeeld de stal niet meer uit te mesten? Dan kunt u de staleigenaar verzoeken om de gemaakte afspraken na te komen. Mocht de staleigenaar hieraan geen gehoor geven, dan kunt u gebruik maken van uw opschortingsrecht. Dit houdt in dat u (een deel van) de betaling van de stallingsprijs opschort (naar evenredigheid), totdat de staleigenaar zijn plichten uit de overeenkomst weer nakomt. Let op: opschorten is niet altijd zonder risico’s. Als namelijk achteraf blijkt dat u onterecht heeft opgeschort, dan kunt u aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die de staleigenaar door de opschorting heeft geleden. Laat u daarom vooraf altijd goed informeren.

Indien één van voornoemde kwesties zich voordoet, zal dat de sfeer tussen de pensionklant en de staleigenaar niet ten goede komen. In dit soort gevallen is het dan ook raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan (vrijblijvend) contact op met Dominique Nolet, advocaat hippisch recht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Alkmaar, via telefoonnummer 072-512 13 00.