fallback-bg-light

Vertragingsschade in de bouw door werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen: wat kan de aannemer?

28 september 2021
/  Peter Tennekes

Vertragingsschade in de bouw door werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen: wat kan de aannemer?

Opdrachtgevers in de bouw leggen de aannemer veelal een coördinatieverplichting op ten aanzien van gelijktijdig door nutsbedrijven te verrichten werkzaamheden. Onder verwijzing naar de in de voorwaarden opgenomen coördinatieverplichting krijgen aannemers vaak nul op het rekest wanneer zij vertraging van deze werkzaamheden ondervinden en de aannemer de opdrachtgever voor geleden vertragingsschade en gevolgschade wil aan spreken. Van Diepen Van der Kroef Advocaten reikt de aannemer graag 2 handvatten aan om deze discussie met de opdrachtgever met succes te voeren. En er is meer, bijvoorbeeld het Aanbestedingsrecht.

1. Wijs de opdrachtgever erop dat het risico van vertraging niet van de opdrachtgever is overgenomen

Allereerst betreft de coördinatieverplichting in vrijwel alle gevallen een inspanningsverplichting. De aannemer heeft meestal geen contract met de aannemer die de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen verricht (“Nutsaannemer”/”Nutswerkzaamheden”), dus de mogelijkheden om deze in het gareel te houden zijn beperkt voor de aannemer. De coördinatieverplichting van de aannemer gaat dan ook niet veel verder dan het maken van planningsafspraken met de Nutsaannemer.

De aannemer kan de opdrachtgever op het beperkte karakter van de coördinatieverplichting wijzen en benadrukken dat de opdrachtgever ook een eigen rol heeft te vervullen richting de Nutsaannemer. De aannemer kan vervolgens concluderen dat zij het risico op vertragingen door de Nutswerkzaamheden niet van de opdrachtgever heeft overgenomen.

Wanneer de aannemer dus goede planningsafspraken met de Nutsaannemer heeft gemaakt en met de Nutsaannemer heeft gecommuniceerd op het moment dat de Nutsaannemer verzuimde deze na te komen, heeft de aannemer van de coördinatieverplichting voldaan en komt de vertragingsschade (inclusief gevolgschade) voor rekening van de opdrachtgever.

2. Wijs op het ATS

Een belangrijke tool bij de met de opdrachtgever te voeren discussie omtrent de opgelopen vertragingsschade is het algemene tijdschema (“ATS”), mits dit ATS door de opdrachtgever goedgekeurd is. Deze goedkeuring is belangrijk omdat de opdrachtgever zich anders niet aan het ATS gebonden hoeft te achten. Wanneer de opdrachtgever het ATS heeft goedgekeurd en verantwoordelijk is voor ten aanzien van het ATS opgelopen vertraging, is zij zonder ingebrekestelling aansprakelijk voor vertragingsschade.

De rechtbank Den Haag heeft eerder dit jaar zelfs geoordeeld dat recht op vergoeding voor de aannemer kan bestaan indien de in de voorwaarden overeengekomen bouwtijd niet wordt overschreden, maar door Nutswerkzaamheden wel vertraging ten aanzien van het ATS ontstaat.

In betreffende uitspraak heeft de rechtbank zelfs de tussen de aannemer en de opdrachtgever nader gemaakte afspraak dat geen vergoeding voor ten aanzien van het ATS opgelopen vertraging zou volgen zolang de overeengekomen bouwtijd niet werd overschreden terzijde geschoven. Het betrof een onder de Aanbestedingswet verstrekte opdracht en betreffende afspraak was buiten de aanbesteding om gemaakt en werd daarom niet geaccepteerd door de rechtbank. Volgens de rechtbank gelden de voorwaarden die in de aanbestedingsstukken zijn opgenomen en kunnen deze voorwaarden niet terzijde gesteld worden.

Tips:

Het is dus belangrijk voor de aannemer om voor ogen te houden dat de coördinatieverplichting geen vergaande verplichting is en de opdrachtgever voor te houden dat het risico op vertragingsschade daarmee niet aan de aannemer is gealloceerd. Van belang is daarbij dat de aannemer wel behoorlijk met de Nutsaannemer heeft gecommuniceerd.

Het ATS is daarbij een belangrijke tool. Zorg er altijd voor dat de opdrachtgever het ATS goedkeurt. Leg iedere vertraging op het ATS schriftelijk vast en communiceer hier adequaat over, met zowel de opdrachtgever als de Nutsaannemer.

In geval van aanneming van werk na een aanbesteding behoeven gemaakte afwijkende voorwaarden niet aan het recht op vergoeding van vertragingsschade in de weg te staan. Wijs de opdrachtgever in dergelijke gevallen op de in de aanbestedingsstukken gemaakte voorwaarden en accepteer geen beroep op afspraken die deze voorwaarden weer uitsluiten.

Meer weten?

Neem dan contact op met Peter Tennekes, advocaat Bouwrecht bij Van Diepen van der Kroef Advocaten in Utrecht of één van onze andere bouwrecht specialisten.

Peter
Tennekes
Vastgoed en bouw, Procesrecht, Europees- en internationaal recht, Aanbestedingsrecht
Utrecht

Vestigingen